Eksisterende havvindmølleparker og aktuelle projekter

Danmark har en samlet kapacitet på 1271 MW, der kommer fra havvindmøller, og når Horns Rev 3 og Kriegers Flak er idriftsat i 2020 vil yderligere 1000 MW tilføjes. Derudover skal for 350 MW kystnære vindmølleparker samt for 50 MW forsøgsmøller være tilsluttet i 2020.

Uddybende oplysninger om idriftsatte havvindmølleparker og fremtidens havvindmølleparker samt tilladelser til forundersøgelser og etablering findes nederst på siden eller på de respektive undersider.

Herunder ses en oversigt over havvindmølleparker i Danmark samt antal af møller, produktionsstørrelse (MW) og etableringsår.

Etablerede havvindmølleparker

 1. Vindeby (1991) 11 møller, 4,95 MW
 2. Tunø Knob (1995) 10 møller, 5 MW
 3. Middelgrunden (2000) 20 møller, 40 MW
 4. Horns Rev I (2002) 80 møller, 160 MW
 5. Rønland (2003) 8 møller, 17,2 MW
 6. Nysted (2003) 72 møller, 165,6 MW
 7. Samsø (2003) 10 møller, 23 MW
 8. Frederikshavn (2003) 3 møller, 7,6 MW
 9. Horns Rev II (2009) 91 møller, 209,3 MW
 10. Avedøre Holme (2009/10) 3 møller, 10,8 MW
 11. Sprogø (2009) 7 møller, 21 MW
 12. Rødsand II (2010) 90 møller, 207 MW
 13. Anholt (2013) 111 møller, 399,6 MW
   

Havvindmølleprojekter med etableringstilladelse

 • Horns Rev 3 (2020) 400 MW 
 • Kriegers Flak 600 MW 
 • Kystnære havmølleparker (Vesterhav Nord og Syd) 350 MW
 • Nissum Bredning forsøgsmøller 28 MW

Aktuelle havvindmølleprojekter

 • Omø Syd 200-320 MW
 • Jammerland Bugt 120 - 240 MW
 • Mejl Flak – 60-120 MW
 • Lillebælt Syd 

Danske havvindmølleparker

Vindeby (1991)

Energistyrelsen har den 10. januar 2017 meddelt tilladelse til nedtagning af Vindeby havvindmøllepark. Denne tilladelse annulleres grundet retlige mangler. Ny tilladelse til nedtagning af Vindeby havvindmøllepark er meddelt den 31. januar 2017.

Tilladelsen meddeles i henhold til § 25, stk. 1, i lov om fremme af vedvarende energi og § 22 a, stk. 1, i lov om elforsyning. Klager over tilladelsen kan af klageberettigede indbringes for Energiklagenævnet (eken@ekn.dk), Toldboden 2, 8800 Viborg. Klagen skal være indgivet skriftligt senest den 28. februar 2017. Den del af tilladelsen, som meddeles i medfør af VE-lovens § 25, må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet. Afgørelsen kan endvidere ikke indbringes for domstolene, før den endelige administrative afgørelse foreligger. Klage over tilladelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Energiklagenævnet bestemmer anderledes.

Tilladelse til nedtagning af havvindmølleparken ved Vindeby (annullering samt ny tilladelse)


Energistyrelsen har den 10. januar 2017 meddelt tilladelse til at nedtage Vindeby havvindmøllepark. Vindmølleparken nedtages i henhold til nedenstående nedtagningsplan og Energistyrelsens tilladelse til at nedtage parken.

Tilladelsen meddeles i henhold til § 25, stk. 1, i lov om fremme af vedvarende energi og kan derfor påklages. Klager over tilladelsen kan af klageberettigede indbringes for Energiklagenævnet eken@ekn.dk, Toldboden 2, 8800 Viborg. Klagen skal være indgivet skriftligt senest den 7. februar 2017. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Klage over tilladelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Energiklagenævnet bestemmer anderledes. Energiklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Tilladelse til nedtagning af Vindeby havvindmøllepark

Nedtagningsplan for Vindeby Havmøllepark

Bilag 1: Kortlægning og analyse af miljøfarlige stoffer

Miljøvurdering for nedtagning af Vindeby Havmøllpark

Notat: Tillæg til Miljøvurdering (bilag 2) vedr. ændring af havneanløb


Om Vindeby

I 1991 etablerede det daværende Elkraft verdens første havmøllepark, der bestod af et 5 MW testanlæg ved Vindeby. Anlægget består af 11 havmøller og drives i dag af Dong Energy.

Godkendelse til Vindeby

Tunø Knob (1995)

I 1995 etablerede Elsam 5 MW vindkraft på havet ved Tunø Knob. Anlægget består af 10 havmøller og drives i dag af Dong Energy.

Middelgrunden (2000)

Energistyrelsen gav den 13. december 1999 efter afsluttet miljøvurderingsprocedure godkendelse til en havvindmøllepark på Middelgrunden i Øresund bestående af 20 havmøller på i alt 40 MW.

Der er tale om et samarbejde mellem Middelgrundens Vindmøllelaug og Københavns Energiselskab (i dag DONG Energy), som underskrev kontrakter for cirka 330 millioner kroner den 21. december 1999 med Bonus A/S, NKT og M&T. Havmølleparken blev etableret i år 2000.

Godkendelse af projektet ved Middelgrunden

Horns Rev 1 (2002)

Vindmølleparken blev etableret i 2002 og består af i alt 80 møller på i alt 160 MW. Produktionen fra møllerne skønnes at svare til elforbruget i godt 150.000 danske husholdninger.

Vattenfall besidder 60 procent af ejerskabet for Horns Rev Vindmøllepark, mens DONG Energy besidder de sidste 40 procent.

Energistyrelsens godkendelse og sammenfatning af høringssvar

Rønland (2003)

Ved Rønland er opstillet otte havmøller med en effekt i alt på 17,2 MW. Parken består af fire møller à 2 MW og fire møller à 2,3 MW. Parken blev etableret i år 2003.

Godkendelse af havvindmølle-projektet ved Rønland

Høringssvar - Rønland

Nysted (2003)

Energistyrelsen godkendte den 27. juli 2001 Energi E2’s ansøgning om at etablere en vindmøllepark ved Rødsand syd for Lolland.

SEAS Distribution på vegne af I/S Sjællandske Kraftværker, Københavns Belysningsvæsen og A/S Østkraft fik den 15. juni 1999 tilladelse til at igangsætte forundersøgelser for projektet. SEAS Distribution a.m.b.a. har for Energi E2 efterfølgende udarbejdet en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljøet) for projektet.

Anlægsarbejdet blev påbegyndt i 2002, og havvindmølleparken blev idriftsat i sommerhalvåret 2003.

Havvindmølleparken består af 72 møller med en samlet effekt på cirka 160 MW placeret i Femern Bælt umiddelbart syd for Rødsand. DONG Energy besidder 80 procent af ejerskabet for Nysted Havmøllepark. E.ON Sweden ejer de sidste 20 procent.

Energistyrelsens godkendelse

Sammenfatning af høringssvar

Med Nysted Havmøllepark som case har Århus Universitet i samarbejde med University of Glasgow og University of Stirling forsket i vindmølleparkers betydning for trækfugle. Arbejdet med dette har været undervejs siden 2000 og er offentliggjort i 2009.

Her kan du læse mere om forskningen, herunder metode og resultater

Samsø (2003)

Samsø havvindmølleprojekt er gennemført med den særlige begrundelse, at Samsø i 1997 er blevet udpeget til Danmarks vedvarende energi-ø. Ved Samsø er opstillet 10 havvindmøller med en effekt på i alt 23 MW. Projektet blev anlagt i løbet af efteråret 2002, og nettilsluttet primo 2003.

Energistyrelsens godkendelse

Supplerende godkendelse af møllehøjde

Sammenfatning af høringssvar

Udskiftning af mølle i Samsø Havvindmøllepark

Energistyrelsen har i 2016 modtaget en ansøgning fra Samsø Havvind A/S om udskiftning af mølle nr. 7 i Samsø Havvindmøllepark. Den eksisterende mølle havarerede i forbindelse med storm.

Energistyrelsen har vurderet, at der ikke skal gennemføres en vurdering af virkninger på miljøet (VVM) af projektet, da møllen placeres samme sted i parken som den eksisterende, og at parkens dimensionering ikke ændres væsentligt. På den baggrund har Energistyrelsen meddelt Samsø Havvind A/S tilladelse til udskiftning af den havarerede mølle i Samsø Havvindmøllepark.

Klagevejledning

Klager over denne afgørelse og etableringstilladelsen kan i henhold til § 66 og § 67 i VE-loven af klageberettigede indbringes for Energiklagenævnet, Toldboden 2, 8800, Viborg. Klagen skal være indgivet skriftligt senest d. 28. september 2017. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Klage over tilladelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Energiklagenævnet bestemmer anderledes. Energiklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Dokumenter

Frederikshavn (2003)

Ved Frederikshavn er opstillet 3 havvindmøller med en effekt i alt på 7,6 MW. Én mølle har en effekt på 3 MW, mens de sidste 2 har en effekt på 2,3 MW hver. Parken blev etableret i år 2003.

Godkendelse af havvindmølleprojektet ved Frederikshavn

Sammenfatning af høringssvar - Frederikshavn

Horns Rev 2 (2009)

Energistyrelsen gav i juni 2005 DONG Energy tilladelse til at opføre en havvindmøllepark på 209 MW ved Horns Rev i Vesterhavet. Parken blev indviet den 17. september 2009.

Mølleparken er på 91 møller af 2,3 MW. Møllerne er opstillet i en vifteformet formation med 13 øst-/vestgående rækker af 7 møller. der er desuden forberedt plads til 3 større forsøgsmøller med en samlet effekt på maksimalt 15 MW. Energinet.dk har etableret nettilslutning af parken.

Parken leverer elektricitet svarende til 200.000 husstandes forbrug. afregningsprisen for parken er ved udbud fastsat til 51,8 øre/kWh i 50.000 fuldlasttimer. Det svarer til ca. 12 års elproduktion fra parken. Herefter skal elproduktionen afsættes på normale markedsvilkår.

Etablering af havvindmølleparken er et resultat af den energipolitiske aftale af 29. marts 2004. Her blev det bl.a. aftalt, at der skulle udbydes to havvindmølleparker af 200 MW. Den anden park der blev opført som følge af aftalen er Rødsand II.

Energistyrelsen har d. 25. februar 2016 meddelt tilladelse til ombygning af beboelsesplatformen Poseidon ved Horns Rev II. Baggrundsmateriale findes nedenfor.

Ombygningen har blandt andet til formål at kunne øge bemandingen af platformen fra 24 til 28 personer samt højne komforten for brugerne.

Ansøgning om ændringer på Poseidon HR

Tilladelse til ombygning af Poseidon

Læs mere om Horns Rev II i dokumenterne nedenfor:

Udbudsbetingelser
Etableringstilladelse
Koncessionskontrakt
DONG's ansøgning

Detailprojekt intro

Resumé af miljøredegørelse (VVM)
Miljøredegørelse

DONG Energys hjemmeside om Horns Rev II
VVM-redegørelse

Baggrundsrapporter:

Benthic CommunitiesFish
Effects on birds of the Horns Rev 2 offshore wind farm
Marine Mammals
Coastal Impact Assessment
Rapport over marinarkæologisk arbejde vedr. vindmølleparken Horns Rev 2
Navigational Risk Assessment - Frequency analysis
Sejladsrisikovurdering for Horns Rev 2 - Resumé
Water Quality

Avedøre Holme (2009/2010)

Energistyrelsen gav den 18. november 2008 DONG Energy tilladelse til opstilling af 3 store demonstrationsvindmøller i havet umiddelbart syd for diget på den sydlige del af Avedøre Holme.

Samtidig med opstilling af de nye havvindmøller blev 13 mindre landvindmøller på holmen nedtaget. To af de nye møller blev opstillet i løbet af 2009, således at de blandt andet kunne tjene som udstillingsvindue for dansk vindmølleteknologi i forbindelse med FN’s Klimakonference, der afholdtes i København samme år. En af disse møller ejes af Hvidovre Vindmøllelaug. Den tredje mølle blev etableret i 2011.

Etableringstilladelse

Sammenfatning af høringssvar

VVM-redegørelse

Sprogø (2009)

Energistyrelsen har den 29. maj 2018 udstedt tilladelse til overdragelse af Sprogø Havmøllepark til Sprogø OWF K/S.  

Læs tilladelsen til overdragelse af Sprogø Havmøllepark her

Energistyrelsen gav den 29. december 2008 Sund & Bælt tilladelse til at etablere syv havvindmøller nord for Sprogø.

Havvindmøllerne blev opført i løbet af 2009, således at de bl.a. kunne tjene som udstillingsvindue for dansk vindmølleteknologi i forbindelse med FN’s klimakonference.

Vindmøllerne blev opstillet på en ret linje nord for Sprogø og parallelt med østbroens linjeføring. Det er Sund & Bælts ønske at sikre, at det energiforbrug, som drift og vedligehold af selskabets samlede infrastruktur afstedkommer, dækkes af vindmøllestrøm. Vindmøllerne har en samlet effekt på 21 MW.

Nedenfor findes etableringstilladelsen, supplerende ekspertvurdering, elproduktionstilladelse, VVM-redegørelse samt rapport om marsvin fra DMU.

Etableringstilladelse til havvindmøller ved Sprogø

VVM
Supplerende ekspertvurdering
Elproduktionstilladelse til havvindmøller ved Sprogø

DMU - Porpoises north of Sprogø before, during and after construction of an offshore wind farm

Rødsand 2 (2010)

E.ON Vind Sverige AB har bygget Rødsand II - en havmøllepark på 207 MW syd for Lolland.

Rødsand II er en udmøntning af den energipolitiske aftale af 29. marts 2004 mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne.

Læs nedenstående dokumenter om Rødsand II

Tilladelse til elproduktion
Elproduktionsbevilling
Tilladelse til at etablere parken Rødsand II
Bilag til tilladelse til at etablere
Miljøvurderinger (VVM)
Udbudsbetingelser

Anholt (2013)

DONG Energy driver Anholt Havmøllepark. Parken er 400 MW, og producerer svarende til 400.000 husstandes forbrug af miljøvenlig strøm. Dette svarer til cirka fire Procent af den danske elproduktion.

Havmølleparken er en del af den energipolitiske aftale fra februar 2008 mellem den danske regering og alle Folketingets partier bortset fra Enhedslisten.

Læs mere om Anholt vindmøllepark

Etableringstilladelse

Koncessionsaftale

Udbudsbetingelser

Svar på spørgsmål og uddybning af udbudsbetingelser

Elproduktionstilladelse

Bevilling til elproduktion

Perspektivering af buddet

Samfundsøkonomisk analyse

Konsulentanalyse af prisen – konklusion

Konsulentanalyse af prisen – baggrund

VVM

DONG’s hjemmeside om Anholt havmøllepark

Horns Rev 3 (2020)

Vattenfall Vindkraft A/S har vundet Energistyrelsens udbud af anlæg og drift af den kommende havvindmøllepark Horns Rev 3 med en pris på 77,0 øre pr. kWh.

Parken skal være 400 MW og vil producere svarende til 450.000 husstandes forbrug af miljøvenlig strøm.

Havmølleparken skal stå færdig 1. januar 2020 og er en del af den energipolitiske aftale af 22. marts 2012.
Vattenfall A/S er blevet tildelt en koncession samt tilladelser til forundersøgelses- og etablering, som kan ses nedenfor.

Energinet.dk er ansvarlig for finansieringen og etableringen af en offshore transformerplatform og søkablet til land.

Læs mere om havvindmølleparken Horns Rev 3:

Udbudsmateriale

Etableringstilladelse

Vurdering af Virkning på Miljøet

Baggrundsrapporter

OBS: Visse af nedenstående baggrundsrapporter foreligger kun på engelsk.

Visualisering (lav opløsning / low resolution) (på dansk / in Danish)

Projekt- og anlægsbeskrivelse offshore (på engelsk / in English)

Projekt- og anlægsbeskrivelse onshore (på dansk / in Danish)

Hydrology and water quality (på engelsk / in English)

Benthic Habitats and Communities incl. appendices (på engelsk / in English)

Fishecology (på engelsk / in English)

Commercial fisheries (på engelsk / in English)

Marine mammals (på engelsk / in English)

Migratory birds and bats (på engelsk / in English)

Resting Birds (på engelsk / in English)

Nav risk analysis (på engelsk / in English)

Radio communication and Radars (på engelsk / in English)

Underwater noise (på engelsk / in English)

Noise offshore (på engelsk / in English)

Metocean (på engelsk /in English)

Air Traffic (på dansk / in Danish)

Arkæologi på land (på dansk / in Danish)

Landskabelige forhold (på dansk / in Danish)

Naturinteresser inkl. bilag (lav opløsning / low resolution) (på dansk / in Danish)

Arealinteresser inkl. bilag (på dansk / in Danish)

Øvrige miljøforhold (på dansk / in Danish)

Befolkning og Sundhed (på dansk / in Danish)

Socioøkonomi (på dansk / in Danish)

Støj på land (på dansk / in Danish)

Air Emissions (på engelsk / in English)

Forsøgsmøller ved Nissum Bredning

Fremtidens havvindteknologi skal afprøves i Nissum Bredning

Forsøgsprojektet i Nissum Bredning er på 28 MW og indeholder vigtige forsøgselementer for fremtidens havvindteknologi med både et højt udviklingspotentiale og kommercielt perspektiv. Forsøgsprojektet inkluderer blandt andet test af den nye Siemens 7 MW-havvindmølle og en ny type fundament. Derudover indeholder forsøgsprojektet et nyt kabel- og koblingsanlægskoncept med 66 kV spænding, som forventes at være standardspænding for fremtidens havvindmølleparker.

Denne type testanlæg er det første i Danmark og et af de første i Europa. Projektet bidrager derfor til at fastholde Danmarks førerposition inden for udvikling og test af fremtidens havvindteknologi.

Forsøgselementerne, som skal testes ved Nissum Bredning, forventes at bidrage med betydelige besparelser på fremtidens havvindmølleprojekter. Ansøgeren vurderer, at forsøgsprojektet vil kunne medføre besparelser på cirka 12,5 procent af både anlægs- og driftsomkostningerne. Du kan læse mere om forsøgsordningen i denne artikel (engelsk).

Med brev af 12. februar 2010 gav Energistyrelsen Nissum Bredning Vindmøllelaug I/S og Nordvestjysk Elforsyning a.m.b.a. eneret til forundersøgelser i et udpeget område i Nissum Bredning.

Energistyrelsen meddelte i 2010 tilladelse til at gennemføre forundersøgelser i området, og der blev i den forbindelse udarbejdet en VVM-redegørelse for projektet. VVM-redegørelsen var i offentlig høring i 2011 og der blev på baggrund af høringssvarene udarbejdet supplerende VVM-materiale og herefter gennemført en supplerende høring i 2012. Efter at Nissum Bredning Vindmøllelaug blev vinder af Energistyrelsens udbud i den særlige forsøgsordning for ny havvindteknologi, har der i sommeren 2016 været gennemført supplerende forundersøgelser. Det har været i supplerende høring i efteråret 2016.

Energistyrelsen har d. 20. december 2017 meddelt elproduktionstilladelse og elbevilling til I/S Nissum Bredning Vind til 4 havvindmøller i Nissum Bredning ud for Thyborøn. Du kan læse tilladelserne her:

Elproduktionstilladelse

Elbevilling

Der kan klages over Energistyrelsen afgørelse om elproduktiosntilladelse af 20. december 2017 jf. nedenstående klagevejledning.

Klagevejledning over elproduktionstilladelsen

Klager over elproduktionstilladelsen kan i henhold til § 66 og § 67 i VE-loven af klageberettigede indbringes for Energiklagenævnet, Toldboden 2, 8800, Viborg. Klagen skal være indgivet skriftligt senest 4 uger efter afgørelsen er truffet. Klage over tilladelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Energiklagenævnet bestemmer anderledes. Energiklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Tilsagn og tilladelser

Etableringstilladelse for Nissum Bredning

Tilladelse til etablering af elkabel til testmøller Nissum Bredning

Tilladelse til supplerende forundersøgelser for opstilling af testmøller i Nissum Bredning juli 2016

Ansøgning om tilladelse efter elforsyningsloven og ansøgning om etableringstilladelse 2016

Technical Report for 28 MW Pilot Project

Bilag A - Afgørelse om tildeling af støtten

Bilag B - Vilkår 07-06-2016

Bilag F1 - Ansøgning

Bilag G - Indkaldelse af ansøgninger

Bilag 1 - Vurdering af Sejladssikkerheden

Bilag 2 - Søfartsstyrelsens Forventede Krav 

Bilag 3 - Eurocontrol Guidelines

Supplerende VVM-materialer 2016

Supplerende marsvin og fugleundersøgelser 2016

Sejladssikkerhedsrapport

Støjberegning 1

Støjberegning 2

Beregning af skyggekast

Baggrundsmateriale for støjberegninger

Supplerende VVM-materialer 2012

Energistyrelsen modtog syv ikke-ministerielle høringssvar til VVM-redegørelsen. På baggrund af disse samt de ministerielle høringssvar er der blevet udarbejdet et supplerende høringsnotat samt syv supplerende arbejdsdokumenter.

Ikke-ministerielle høringssvar

Øvrige dokumenter

VVM-materialer 2011

Kriegers Flak

I energiaftalen af 22. marts 2012 blev det besluttet at etablere en havvindmøllepark på 400 MW ved Horns Rev i Vesterhavet og en 600 MW havvindmøllepark ved Kriegers Flak i Østersøen. Havvindmølleparken ved Horns Rev 3 blev udbudt i 2013, og havvindmølleparken Kriegers Flak blev udbudt i 2015.

For at følge udbudsprocessen gå til den engelske hjemmeside

VM-redegørelsen for Kriegers Flak

VVM del 1: Ikke-teknisk resumé

VVM del 2: Formål og baggrund

VVM del 3: Det marine miljø

VVM del 4: Landanlæg

VVM del 5: Sammenfatning

Offentlig høring af VVM-redegørelsen

Naturstyrelsen og Energistyrelsen udsendte i oktober 2015 en VVM-redegørelse for etablering af havmølleparken på Kriegers Flak med tilhørende landanlæg. Den offentlige høring sluttede i december 2015.

Baggrundsrapporter

Arealinteresser

Arkæologisk analyse

Befolkning, sundhed og socioøkonomi

Fisk og fiskeri

Flytrafik

Hydrografi

Landskab, kulturhistorie og visuelle forhold

Luftforurening

Natur (rapporten er opdelt i syv dele grundet filens størrelse):

del 1 Selve baggrundsrapporten (s. 1-149)

del 2 Bilag 1+2 (s. 150-250)

del 3 Bilag 2 fortsat (s. 251-350)

del 4 Bilag 2 fortsat (s. 351-450)

del 5 Bilag 2 fortsat (s. 451-550)

del 6 Bilag 2 fortsat (s. 551-650)

del 7 Bilag 2 fortsat + bilag 3 (s. 651-1258)

Projekt- og anlægsbeskrivelse landanlæg

Radaranlæg og radiokæder

Sedimentforhold

Sejladsforhold

Støj

Visualiseringer

Visualiseringer af stationer

Landskab og vurderinger af visuelle forhold

Øvrige miljøforhold

Appropriate Assessment (engelsk)

Benthic Flora, Fauna and Habitats (engelsk)

Birds and Bats (engelsk)

Marine mammals (engelsk)

Underwater noise modelling (engelsk)

Technical project discription (engelsk)

Omø Syd

Energistyrelsen gav den 3. marts 2014 European Energy A/S eneret til forundersøgelser i et udpeget område syd for Omø. Tilladelsen blev givet med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 1330 af 25. november 2013 (VE-loven) §§ 22 og 23, stk. 4.

Forundersøgelsestilladelse for Omø Syd

Energistyrelsen gav den 4. juli 2014 et tillæg til den allerede udstedte forundersøgelsestilladelse, hvori forundersøgelsesområdet blev udvidet mod nord.

Tillæg til forundersøgelsestilladelsen for Omø Syd

Formålet med undersøgelserne er at undersøge og redegøre for, hvilke potentielle påvirkninger en havvindmøllepark vil kunne have på det omkringliggende miljø. Der udarbejdes eksempelvis undersøgelser, som redegør for projektets visuelle påvirkning af området, dets påvirkning af befolkning, fauna, flora, jord- og havbund, marine pattedyr mm.

I marts 2015 modtog Energistyrelsen VVM-redegørelsen for Omø Syd havvindmøllepark af European Energy, som har undersøgt mulighederne for at opføre en park. Efter modtagelse har Energistyrelsen gennemgået redegørelsen for at sikre, at den lever op til de stillede krav i forundersøgelsestilladelsen. Undersøgelserne har været i høring hos relevante myndigheder i efteråret 2016.

Borgermøde om projektet d. 6. marts 2017

Der vil blive afholdt borgermøde om projektet, hvor det er muligt at stille spørgsmål til projektet og VVM-redegørelsen.

Borgermøde afholdes mandag den 6. marts 2017 i Tjæreby Forsamlingshus fra kl. 17-20, Næstved Landevej 220, 4230 Skælskør.

Offentlig høring af VVM-redegørelse

Projektet er i offentlig høring frem til den 22. april 2017 og det relaterede materiale kan findes her på siden. 

VVM-redegørelse

Høringsnotat - Omø Syd Havmøllepark

Baggrundsrapporter

Kumulative effekter støj - bilag til VVM

Geofysik teknisk notat

Marinbiolgisk baseline

Navigational Risk Assessment (på engelsk)

Hazard Identification and Qualitative Risk Evaluation of the Navigational risk (på engelsk)

Landskab og kulturarv

Underwater noise (på engelsk)

Klima og luftkvalitet

Hydrography and Sediment Spill (på engelsk)

Påvirkninger af trækkende, rastende og ynglende fugle

Natura 2000 konsekvensvurdering

Jammerland Bugt

Med brev af 17. juni 2014 gav Energistyrelsen eneret til forundersøgelser i et udpeget område i Jammerland Bugt til European Energy A/S. Selve forundersøgelsestilladelsen udløber den 17. juni 2015. Tilladelsen er givet med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 1330 af 25. november 2013 (VE-loven) § 22 og 23, stk. 4.

Procestrin for Jammerland Bugt havvindmølleprojekt:

22. feb. 2012: Ansøgning modtaget

Energistyrelsen modtog ansøgning om tilladelse til forundersøgelser fra European Energy (EE).

3. april 2014: Myndighedshøring af ansøgning

Myndigheder med ansvar på havet samt Kalundborg Kommune høres i forbindelse med ansøgningen om forundersøgelsestilladelser indgivet af EE. Myndighederne har normalt fire-seks uger til at indgive høringssvar med bemærkninger til ansøgningen, herunder de planlagte forundersøgelser.

17. juni 2014: Tilladelse til forundersøgelser givet til EE

Energistyrelsen gav forundersøgelsestilladelse til EE den 17. juni 2014.Forundersøgelsestilladelsen indebærer krav til EE om udarbejdelse af en Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM-redegørelse) og en Natura 2000-konsekvensvurdering (EF-Habitatdirektivet), som indgår i VVM-redegørelsen.

Formålet med undersøgelserne er at undersøge og redegøre for, hvilke potentielle påvirkninger en havvindmøllepark vil kunne have på det omkringliggende miljø. Der udarbejdes eksempelvis undersøgelser, som redegør for projektets visuelle påvirkning af området, dets påvirkning af befolkning, fauna, flora, jord- og havbund, marine pattedyr mm.

Det er praksis, at projektudvikleren hyrer en privat rådgiver til at udarbejde undersøgelserne. Den private rådgiver udarbejder forundersøgelserne efter krav sat i forundersøgelsestilladelsen. Kravene i tilladelsen skal blandt andet sikre, at gældende regler fastsat i blandt andet bekendtgørelse nr. 68 af 22. januar 2012 om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) overholdes.

17. juni 2015: VVM-redegørelse modtaget

Energistyrelsen modtog d. 17. juni 2015 VVM-redegørelsen for Jammerland Bugt havvindmøllesite af European Energy.

Juli 2015: Gennemgang af VVM-redegørelsen af Energistyrelsen

Efter modtagelse af VVM-redegørelsen gennemgår Energistyrelsen redegørelsen for at sikre, at den lever op til de stillede krav i forundersøgelsestilladelsen.

24. Februar 2017 - Myndighedshøring af VVM-redegørelsen 

Energistyrelsen har sendt VVM-redegørelsen i myndighedshøring i 4 uger. Myndighederne kan indgive høringssvar med bemærkninger til de udførte miljøundersøgelser. Efter myndighedshøringen kan det være nødvendigt, at der udføres yderligere undersøgelser som tillæg til VVM-redegørelsen.

Sommer 2018: Offentlig høring af VVM-redegørelsen

Efter endt myndighedshøring og eventuelle supplerende undersøgelser kan VVM-redegørelsen sendes i offentlig høring, hvor den danske befolkning, herunder privatpersoner, interesseorganisationer mv., kan læse og afgive bemærkninger til indholdet.

Ukendt dato: VVM-redegørelse godkendes evt. af Energistyrelsen

For at Energistyrelsen kan godkende VVM-redegørelsen, skal det sikres, at en realisering af projektet ikke er i strid med miljø- eller planlægningsmæssige forhold. Viser resultatet af undersøgelserne, at VVM-redegørelsen kan godkendes, kan ansøger herefter ansøge om en etableringstilladelse og dernæst en elproduktionstilladelse.

Tilladelse til opstilling af havvindmøller består af følgende tre trin:

 1. Forundersøgelsestilladelse
 2. Etableringstilladelse
 3. Elproduktionstilladelse

Læs mere om godkendelse af havvindmølleparker

Forundersøgelsestilladelse for Jammerland Bugt

Mejl Flak

Energistyrelsen har den 29. december 2016 modtaget en ansøgning om etableringstilladelse fra European Energy A/S på Mejl Flak projektet. Energistyrelsen er nu i gang med den indledende sagsbehandling. Energistyrelsen meddelte i april 2016 de oprindelige projektudviklere – HÅB & NRGI – at deres projektansøgning måtte anses som bortfaldet, idet der ikke inden en fastsat frist var indgivet en ansøgning om etableringstilladelse. En allerede udarbejdet forundersøgelsesrapport (herunder VVM-redegørelse) kan stilles til rådighed for andre interesserede jf. reglerne i VE-loven (LBK nr. 1288 af 27/10/16). Denne situation kan opstå såfremt en projektudvikler ikke overholder en frist for indsendelse af en etableringstilladelse eller modtagelse af tilsagn om opførelse af et elproduktionsanlæg på placeringen. Der henvises til VE-lovens § 24, stk. 4.

Reglerne i VE-loven er udformet sådan, at en ny projektudvikler kan overtage et projekt og på baggrund af det allerede udarbejdede materiale søge om en etableringstilladelse for projektet. Det vil dog kræve, at der ansøges om et identisk projekt, eller at projektet falder inden for rammerne af den eksisterende godkendte forundersøgelsesrapport, som er tidssvarende. 

Forundersøgelsesrapporten for Mejl Flak er godkendt af Energistyrelsen i 2014 og der har været myndigheds- og offentlig høring af miljøundersøgelserne i 2012. 

Tidligere sagsforløb for Mejl Flak

Havvind Århus Bugt (HÅB) modtog den 1. juli 2011 tilladelse til at gennemføre forundersøgelser for et område i Århus Bugt benævnt Mejl Flak med henblik på at kunne opføre en havvindmøllepark på området. På baggrund af forundersøgelserne indsendte HÅB A/S en forundersøgelsesrapport (VVM-redegørelse). Materialet var i offentlig høring efteråret 2012 og der blev afholdt 5 offentlige informationsmøder, i hhv. Aarhus C, Odder, Rønde og på Samsø.

I 2012 bad Energistyrelsen HÅB uddybe VVM-redegørelsen i relation til kabelprojektet på land. HÅB udarbejdede derfor et tillæg til VVM-redegørelsen om landkabelanlægget omfattende kabelanlæg, transformerstation og de kystnære områder. På baggrund af den offentlige høring har HÅB fremsendt forslag til nye mølleplaceringer og udarbejdet yderligere visualiseringer og sejladsrisikoanalyse. I 2014 er der udarbejdet supplerende materiale vedrørende marsvinsundersøgelse. 

Høringssvar

Energistyrelsen har modtaget 133 høringssvar samt en underskriftsindsamling i forbindelse med høring af VVM-redegørelsen. De indkomne svar er opdelt i myndigheder, kommuner, foreninger og virksomheder samt borgere. 

Myndigheder

Kommuner

Foreninger, organisationer og virksomheder

Borgere

Nordby Sogns Borgerforening underskriftsindsamling

Sammenfattende høringsnotat – del 1

Sammenfattende høringsnotat – del 2 

Dokumenter

Ikke-teknisk resumé

Samlet VVM-redegørelse

Tillæg til VVM-redegørelse om landkabelanlæg

Enkelte rapporter

Natura2000 konsekvensvurdering

Sejladssikkerhedsrapport

Visualiseringsrapport

Redegørelse vedrørende havpattedyr

Lillebælt Syd

Energistyrelsen gav den 15. juni 2017 Sønderborg Forsyningsservice A/S eneret til forundersøgelser i et område nordøst for Als, mellem Als og Helnæs på Fyn. Tilladelsen blev givet med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 1288 af 27. oktober 2016 (VE-loven) §§ 22 og 23, stk. 4. Tilladelsen løber i perioden 15. juni 2017 – 15. december 2018, hvorefter Sønderborg Forsyningsservice A/S skal indsende en forundersøgelsesrapport, som bl.a. skal indeholde en vurdering af projektets virkning på miljøet (en VVM-redegørelse).

Læs Forundersøgelsestilladelse for Lillebælt Syd

Læs Høringsnotat

Kontakt

Gülsüm Koc
Fuldmægtig (+45) 3392 4947
Søren Keller
Fuldmægtig (+45) 3392 6690