Thor havvindmøllepark

Projektprocessen for Thor Havvindmøllepark 

RWE AG vinder udbuddet af Thor Havvindmøllepark 

Læs pressemeddelelsen, hvor koncessionsvinderen RWE AG blev offentliggjort

Energistyrelsen udsteder forundersøgelsestilladelse til Thor Havvindmøllepark

Energistyrelsen har d. 10. maj 2022 udstedt forundersøgelsestilladelse til Thor Wind Farm I/S, ejet af RWE AG. Tilladelsen er udstedt efter ansøgning fra projektudvikleren RWE samt gennemført myndighedshøring. 

Forundersøgelsestilladelsen til Thor Havvindmøllepark
Bilag til tilladelsen

Forundersøgelserne er projektudviklerens redskab til at indsamle data og gennemføre analyser, som supplement til de af Energinet allerede gennemførte forundersøgelser. Formålet er at teknisk kvalificere det konkrete projekt, således at projektets tekniske design, herunder møllefundamentsdesign og kabeldesign, kan udføres. I denne tilladelse består forundersøgelserne af geoteknisk prøvetagning, herunder CPT, vibrocore-boring, varmeledningsevne, kerneboring samt P-S logning.

Der kan klages over Energistyrelsens forundersøgelsestilladelse. Klager kan i henhold til § 66 i VE-loven af klageberettigede indbringes for Energiklagenævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg. Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter at nærværende tilladelse er meddelt.

Den videre proces for projektet

Forundersøgelsestilladelsen giver ikke Thor Wind Farm I/S (RWE), ret til at opføre havvindmølleparken, men det giver projektudvikleren ret til at foretage forundersøgelser i projektområdet.

Borgere, organisationer, myndigheder samt andre, der kan blive berørt af projektet. får mulighed for at komme med forslag til, hvad der skal indgå i den miljøkonsekvensrapporten for projekter. Der bliver som det næste skridt igangsat en idehøringsfase, der er den første offentlighedsfase af projektet. Idéfasehøringen forventes gennemført i fire uger af juni 2022 med sigte på at kunne afgrænse miljøkonsekvensvurderingen af projektet.

Energistyrelsen tager først endelig stilling til, om der kan gives etableringstilladelse til projektet, når der har været gennemført en offentlig høring (2. offentlighedsfase) af den kommende miljøkonsekvensrapport, hvilket først forventes i 2024.

Planprocessen for Thor Havvindmøllepark

Med Energiaftale 2018 besluttede samtlige Folketingets partier at opføre tre nye havvindmølleparker i Danmark frem mod 2030. Den 28. februar 2019 besluttede energiforligskredsen, at den første af de tre parker skal ligge i Nordsøen ud for Nissum Fjord min. 20 kilometer ude på havet. Den nye park skal hedde Thor efter Thorsminde, som er nærmeste landkending. Havmølleparken bliver på minimum 800 MW og maksimalt 1000 MW.

Klik her for at følge udviklingen i Thor havmølleparken

Klik her for at følge miljøvurderingsprocessen for Thor havmølleparken

Læs pressemeddelelse af 28. februar 2019

Forundersøgelsestilladelse til forundersøgelser for Thor havmøllepark

Energistyrelsen har d. 27. juni 2019 meddelt forundersøgelsestilladelse vedrørende Thor havmøllepark til Energinet. Tilladelsen er gældende til 1. april 2021. Energistyrelsen har samtidig afgjort, at forundersøgelserne ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt). Selve hovedprojektet er derimod omfattet af krav om miljøvurdering, og der vil således blive gennemført miljøundersøgelser af selve projektet i den kommende tid, herunder høringer af borgere og interessenter. Forundersøgelsestilladelsen i sig selv giver ikke ret til at opføre havvindmøller, og der er med forundersøgelsestilladelsen ikke taget stilling til, hvorvidt der kan opstilles møller på den givne lokalitet.

Der kan i henhold til § 66 i VE-loven klages over Energistyrelsens afgørelse. En eventuel klage skal indbringes for Energiklagenævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg. Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at nærværende tilladelse er meddelt. Tilladelsen kan ikke tages i brug før udløbet af 4-ugers perioden.

Læs forundersøgelsestilladelsen

Søren Enghoff
Specialkonsulent (+45) 3395 0917