Miljøvurdering af planen for Energiø Bornholm

De senere miljøkonsekvensvurderinger (VVM) af de konkrete projekter på hhv. land og havet vil til sin tid belyse de miljømæssige konsekvenser af at etablere hhv. de landbaserede- og havbaserede anlæg. Miljøkonsekvensvurderingerne (VVM) for hhv. land- og havdelene skal desuden tage højde for den resultaterne fra miljøvurderingen af planen for Energiø Bornholm og for de samlede miljømæssige effekter på havet og på land, så sammenhængen i miljøvurderingen af anlæggende på land og på havet sikres. Først efter gennemført VVM for projekterne på havet kan Energistyrelsen træffe afgørelse om etableringstilladelse til selve havvindmølleparken.

Myndighedsroller og bygherreroller

Energistyrelsen er myndighed for miljøvurdering af planen for Energiø Bornholm og de senere miljøkonsekvensvurderinger (VVM) af havvindmølleparkerne. Miljøstyrelsen er myndighed for miljøkonsekvensvurderingen (VVM) af landanlæggene. Energinet er bygherre for landanlæggene, mens det bliver den udpegede koncessionsvindere der er bygherre for havvindmølleparkerne.

1. offentlighedsfase for miljøvurdering af planen

Til miljøvurdering af planen for Energiø Bornholm gennemføres en fem ugers høring i perioden 8. november til 13. december 2021, hvor alle interessenter har mulighed for at komme med spørgsmål og kommentarer til høringsmaterialet, samt forslag og idéer til emner, som skal indgå i det videre arbejde.

I den samme periode bliver der foretaget en høring af nabostater (Sverige, Tyskland og Polen) over planens grænseoverskridende miljøpåvirkninger (ESPOO-høring) i henhold til ESPOO-konventionen.

Høringsbrev
Idéoplæg
Notat om rammerne for det kommende planforslag for Energiøen
Udkast til afgrænsningsudtalelse

Espoo-consultation

Ramy
Projekt decyzji dotyczącej zakresu raportu 
Rahmen
Entwurft einer Stellungsnahme zur Abgrenzung 

Online Informationsmøde

På et online møde d. 25. november kl. 15:30 -17:00 gav Energistyrelsen og Energinet information om den planlagte miljøvurdering af planen for Energiø Bornholm. På mødet var der mulighed for at stille spørgsmål og komme med input og kommentarer til høringsmaterialet.

 Se optagelsen af online informationsmødet her

Opsummering af 1. offentlighedsfase og afgrænsningsudtalelse

Høringsnotat 1. offentlighedsfase Energiø Bornholm

1.1 Supplerende høring for afgrænsning af miljøvurderingen af Planen for Program Energiø Bornholm – overplanting

I forbindelse med arbejdet med Program Energiø Bornholm har Energistyrelsen vurderet, at det er hensigtsmæssigt at holde en dør åben for, at der på et senere tidspunkt kan træffes politisk beslutning om eventuel ”overplanting”. Overplanting vurderes, at være en ændring af de oprindelige planrammer. Det er derfor vurderet, at der er behov for en supplerende høring. 

Myndigheder og offentligheden inviteres til at komme med bemærkninger vedr. overplanting forud for den forestående miljøvurdering af planen for Energiø Bornholm. 
Høringen løber over en periode på 4 uger - fra mandag den 4. april til mandag den 9. maj 2022. 

Parallelt med den offentlige høring sendes materialet i Espoo-høring i Sverige, Tyskland og Polen.

Høringsbrev - supplerende høring Energiø Bornholm
Notat om overplanting – supplerende høring til første offentlighedsfase af Miljøvurdering af Planen for Program Energiø Bornholm
Udkast til opdateret afgrænsningsudtalelse til Plan for Program Energiø Bornholm

Espoo-consultation

Notatka w sprawie przekroczenia mocy przyłączeniowej
Projekt zaktualizowanego określenia zakresu sprawozdania środowiskowego dla planu dla Programu Wyspa Energetyczna Bornholm
Vermerk zum Thema Overplanting
Entwurf einer aktualisierten Scoping-Erklärung zum Plan für die Energieinsel Bornholm

Bornholms Regionskommune kører parallelt med den supplerende høring vedrørende overplanting, idéhøring til Landanlæg til Energiø Bornholm – idéer og forslag til højspændingsstation. 
Der afholdes i denne forbindelse borgermøde på Bornholm den 26/4, hvor der også vil være mulighed for at tage en dialog om overplanting.

Opsummering af Supplerende høring for afgrænsning af miljøvurdering af Plan for Program Energiø Bornholm – overplanting og afgrænsningsudtalelse

Høringsnotat supplerende høring – overplanting Energiø Bornholm

Afgrænsningsudtalelse - Energiø Bornholm

Espoo-consultation

Decyzja dotycząca zakresu raportu w sprawie oddziaływań na środowisko Planu Programu Wyspy Energetycznej 

Scoping-Erklärung zum Umweltbericht zum Plan für das Programm „Energieinsel Bornholm

 

Mere information om høring vedrørende Landanlæg til Energiø Bornholm

Maj Holst
Chefkonsulent (+45) 3395 1277