Ansøgte og etablerede havvindmølleparker

Danmark har i øjeblikket 15 etablerede havvindmølleparker med en samlet kapacitet på 2298,1 MW.

Uddybende oplysninger om idriftsatte havvindmølleparker og havvindmølleparker i pipeline samt tilladelser til forundersøgelser og etablering findes nederst på siden eller på de respektive undersider.

Herunder ses en oversigt over havvindmølleparker i Danmark samt antal af møller, produktionsstørrelse (MW) og etableringsår.

grafik: Oversigt over Danmarks Havvindmølleparker

Etablerede havvindmølleparker

 • Tunø Knob (1995) 10 møller, 5 MW
 • Middelgrunden (2000) 20 møller, 40 MW
 • Horns Rev I (2002) 80 møller, 160 MW
 • Rønland (2003) 8 møller, 17,2 MW
 • Nysted (2003) 72 møller, 165,6 MW
 • Samsø (2003) 10 møller, 23 MW
 • Frederikshavn (2003) 3 møller, 7,6 MW
 • Horns Rev II (2009) 91 møller, 209,3 MW
 • Avedøre Holme (2009/10) 3 møller, 10,8 MW
 • Sprogø (2009) 7 møller, 21 MW
 • Rødsand II (2010) 90 møller, 207 MW
 • Anholt (2013) 111 møller, 399,6 MW
 • Nissum Bredning forsøgsmøller (2018) 4 møller, 28 MW
 • Horns Rev 3 (2019) 49 møller; 400 MW
 • Kriegers Flak (2021) 72 møller, 604 MW

Oversigt over ansøgninger i åben-dør-ordningen

Samlet oversigt over ansøgninger i åben-dør-ordningen fra april - juni 2022.

Danske havvindmølleparker

Vindeby (1991-2017)

Vindeby havvindmøllepark er nedtaget i 2017

Miljøundersøgelser efter nedtagning 2017 - flora og fauna

Miljøundersøgelser efter nedtagning 2017 - sedminet

Opfølgningsrapport 2017

Energistyrelsen har den 10. januar 2017 meddelt tilladelse til nedtagning af Vindeby havvindmøllepark. Denne tilladelse annulleres grundet retlige mangler. Ny tilladelse til nedtagning af Vindeby havvindmøllepark er meddelt den 31. januar 2017.

Vindeby havvindmøllepark er nedtaget i 2017.

Tilladelse til nedtagning af havvindmølleparken ved Vindeby (annullering samt ny tilladelse)


Energistyrelsen har den 10. januar 2017 meddelt tilladelse til at nedtage Vindeby havvindmøllepark. Vindmølleparken nedtages i henhold til nedenstående nedtagningsplan og Energistyrelsens tilladelse til at nedtage parken.

Tilladelse til nedtagning af Vindeby havvindmøllepark

Nedtagningsplan for Vindeby Havmøllepark

Bilag 1: Kortlægning og analyse af miljøfarlige stoffer

Miljøvurdering for nedtagning af Vindeby Havmøllepark

Notat: Tillæg til Miljøvurdering (bilag 2) vedr. ændring af havneanløb


Om Vindeby

I 1991 etablerede det daværende Elkraft verdens første havmøllepark, der bestod af et 5 MW testanlæg ved Vindeby. Anlægget bestod af 11 havmøller og blev drevet af Ørsted.

Godkendelse til Vindeby

Tunø Knob (1995)

I 1995 etablerede Elsam 5 MW vindkraft på havet ved Tunø Knob. Anlægget består af 10 havmøller og drives i dag af Ørsted.

Middelgrunden (2000)

Screeningsafgørelse om at en levetidsforlængelse af driften på 25 år af de 10 nordligste møller af Middelgrunden Havvindmøllepark ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt)


Middelgrunden Havvindmøllepark består i dag af 20 havvindmøller med en samlet effekt på 40 MW. De 10 nordligste møller ejes af HOFOR, mens de 10 sydligste møller ejes af Middelgrundens Vindmøllelaug.

Den 6. juli 2021 ansøgte HOFOR A/S om en levetidsforlængelse af driften på 25 år på deres 10 havvindmøller, dvs. en 25-årig forlængelse af elproduktionstilladelsen. I forbindelse med levetidsforlængelsen ønsker HOFOR A/S at foretage nogle ændringer på møllerne som er vurderet i screeningsafgørelsen.

I ansøgningen lægger HOFOR op til, at en ændring af deres 10 møller enten sker ved at udskifte naceller og vinger eller ved en mindre renovering af møllerne, herunder udskiftning af mindre komponenter med fokus på opdatering af de sensorer og den software, som bruges til overvågning af møllerne. 

Afgørelse 

Energistyrelsen har på baggrund af en screening efter miljøvurderingslovens §21 vurderet, at ændringerne af de ti møller (udskiftning af naceller og vinger eller en mindre renovering) og en 25 årig forlængelse af driften ud fra en samlet vurdering ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorefter der ikke er krav om miljøvurdering.

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt af levetidsforlængelse af Middelgrunden

Bilag 1 - Endelig ansøgning om levetidsforlængelse af Middelgrunden

Bilag 2b - Visualiseringer - levetidsforlængelse af Middelgrunden

Bilag 2c - Støjberegninger for repowering af Middelgrunden

Bilag 3 - Natura 2000 Væsentlighedsvurdering

Bilag 4 - Høringsnotat - Screeningsafgørelse om levetidsforlængelse af Middelgrunden

Godkendelse af havvindmøllepark på Middelgrunden


Energistyrelsen gav den 13. december 1999 efter afsluttet miljøvurderingsprocedure godkendelse til en havvindmøllepark på Middelgrunden i Øresund bestående af 20 havmøller på i alt 40 MW.

Der er tale om et samarbejde mellem Middelgrundens Vindmøllelaug og Københavns Energiselskab (i dag Ørsted), som underskrev kontrakter for cirka 330 millioner kroner den 21. december 1999 med Bonus A/S, NKT og M&T. Havmølleparken blev etableret i år 2000.

Godkendelse af projektet ved Middelgrunden

Horns Rev 1 (2002)

Vindmølleparken blev etableret i 2002 og består af i alt 80 møller på i alt 160 MW. Produktionen fra møllerne skønnes at svare til elforbruget i godt 150.000 danske husholdninger.

Vattenfall besidder 60 procent af ejerskabet for Horns Rev Vindmøllepark, mens Ørsted besidder de sidste 40 procent.

Elproduktionsbevilling for Horns Rev 1

Energistyrelsens godkendelse og sammenfatning af høringssvar ang. Horns Rev 1

Rønland (2003)

Ved Rønland er opstillet otte havmøller med en effekt i alt på 17,2 MW. Parken består af fire møller à 2 MW og fire møller à 2,3 MW. Parken blev etableret i år 2003.

Godkendelse af havvindmølle-projektet ved Rønland

Høringssvar - Rønland

Energistyrelsen modtog den 10. april 2010 ansøgning fra Rønland Havvindmøllepark A/S om forundersøgelsestilladelse til opsætning af 18 forsøgsmøller i Ringkøbing Fjord

Energistyrelsen har den 11. januar 2022 meddelt afslag på ansøgning af 10. december 2010 fra Rønland Havvindmøllepark A/S.

 

Nysted (2003)

Energistyrelsen godkendte den 27. juli 2001 Energi E2’s ansøgning om at etablere en vindmøllepark ved Rødsand syd for Lolland.

SEAS Distribution på vegne af I/S Sjællandske Kraftværker, Københavns Belysningsvæsen og A/S Østkraft fik den 15. juni 1999 tilladelse til at igangsætte forundersøgelser for projektet. SEAS Distribution a.m.b.a. har for Energi E2 efterfølgende udarbejdet en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljøet) for projektet.

Anlægsarbejdet blev påbegyndt i 2002, og havvindmølleparken blev idriftsat i sommerhalvåret 2003.

Havvindmølleparken består af 72 møller med en samlet effekt på cirka 160 MW placeret i Femern Bælt umiddelbart syd for Rødsand. Ørsted besidder 80 procent af ejerskabet for Nysted Havmøllepark. E.ON Sweden ejer de sidste 20 procent.

Elproduktionsbevilling for Nysted

Energistyrelsens godkendelse vindmølleprojekt ved Rødsand

Sammenfatning af høringssvar for Rødsand

Med Nysted Havmøllepark som case har Århus Universitet i samarbejde med University of Glasgow og University of Stirling forsket i vindmølleparkers betydning for trækfugle. Arbejdet med dette har været undervejs siden 2000 og er offentliggjort i 2009.

Her kan du læse mere om forskningen, herunder metode og resultater

Ørsted har anmodet om tilladelse til at afvikle en havvindmølle i Nysted havvindmøllepark efter havari. Energistyrelsen giver pr. 11/5 – 2022 Ørsted tilladelse til afvikling af møllen.

Bilag 1 - Ansøgning

Tilladelse

 

Samsø (2003)

Samsø havvindmølleprojekt er gennemført med den særlige begrundelse, at Samsø i 1997 er blevet udpeget til Danmarks vedvarende energi-ø. Ved Samsø er opstillet 10 havvindmøller med en effekt på i alt 23 MW. Projektet blev anlagt i løbet af efteråret 2002, og nettilsluttet primo 2003.

Energistyrelsens godkendelse af havvindmølleprojekt ved Samsø

Supplerende godkendelse af møllehøjde for Samsø

Sammenfatning af høringssvar for Samsø

Udskiftning af mølle i Samsø Havvindmøllepark

Energistyrelsen har i 2016 modtaget en ansøgning fra Samsø Havvind A/S om udskiftning af mølle nr. 7 i Samsø Havvindmøllepark. Den eksisterende mølle havarerede i forbindelse med storm.

Energistyrelsen har vurderet, at der ikke skal gennemføres en vurdering af virkninger på miljøet (VVM) af projektet, da møllen placeres samme sted i parken som den eksisterende, og at parkens dimensionering ikke ændres væsentligt. På den baggrund har Energistyrelsen meddelt Samsø Havvind A/S tilladelse til udskiftning af den havarerede mølle i Samsø Havvindmøllepark.

Dokumenter

Frederikshavn (2003)

Ved Frederikshavn er opstillet 3 havvindmøller med en effekt i alt på 7,6 MW. Én mølle har en effekt på 3 MW, mens de sidste 2 har en effekt på 2,3 MW hver. Parken blev etableret i år 2003.

Godkendelse af havvindmølleprojektet ved Frederikshavn

Sammenfatning af høringssvar, Frederikshavn

Horns Rev 2 (2009)

Energistyrelsen gav i juni 2005 Ørsted tilladelse til at opføre en havvindmøllepark på 209 MW ved Horns Rev i Vesterhavet. Parken blev indviet den 17. september 2009.

Mølleparken er på 91 møller af 2,3 MW. Møllerne er opstillet i en vifteformet formation med 13 øst-/vestgående rækker af 7 møller. Der er desuden forberedt plads til 3 større forsøgsmøller med en samlet effekt på maksimalt 15 MW. Energinet.dk har etableret nettilslutning af parken.

Parken leverer elektricitet svarende til 200.000 husstandes forbrug. Afregningsprisen for parken er ved udbud fastsat til 51,8 øre/kWh i 50.000 fuldlasttimer. Det svarer til ca. 12 års elproduktion fra parken. Herefter skal elproduktionen afsættes på normale markedsvilkår.

Etablering af havvindmølleparken er et resultat af den energipolitiske aftale af 29. marts 2004. Her blev det bl.a. aftalt, at der skulle udbydes to havvindmølleparker af 200 MW. Den anden park der blev opført som følge af aftalen er Rødsand II.

Energistyrelsen har d. 25. februar 2016 meddelt tilladelse til ombygning af beboelsesplatformen Poseidon ved Horns Rev II. Baggrundsmateriale findes nedenfor.

Ombygningen har blandt andet til formål at kunne øge bemandingen af platformen fra 24 til 28 personer samt højne komforten for brugerne.

Elproduktionsbevilling for Horns Rev 2

Ansøgning om ændringer på Poseidon HR

Tilladelse til ombygning af Poseidon

Læs mere om Horns Rev II i dokumenterne nedenfor:

Udbudsbetingelser, Horns Rev II
Etableringstilladelse, Horns Rev II
Koncessionskontrakt, Horns Rev II
DONG's ansøgning, Horns Rev II

Detailprojekt intro

Resumé af miljøredegørelse (VVM), Horns Rev II
Miljøredegørelse, Horns Rev II

VVM-redegørelse, Horns Rev II

Baggrundsrapporter:

Benthic CommunitiesFish
Effects on birds of the Horns Rev 2 offshore wind farm
Marine Mammals
Coastal Impact Assessment
Rapport over marinarkæologisk arbejde vedr. vindmølleparken Horns Rev 2
Navigational Risk Assessment - Frequency analysis
Sejladsrisikovurdering for Horns Rev 2 - Resumé
Water Quality

Avedøre Holme (2009/2010)

Energistyrelsen gav den 18. november 2008 Ørsted tilladelse til opstilling af 3 store demonstrationsvindmøller i havet umiddelbart syd for diget på den sydlige del af Avedøre Holme.

Samtidig med opstilling af de nye havvindmøller blev 13 mindre landvindmøller på holmen nedtaget. To af de nye møller blev opstillet i løbet af 2009, således at de blandt andet kunne tjene som udstillingsvindue for dansk vindmølleteknologi i forbindelse med FN’s Klimakonference, der afholdtes i København samme år. En af disse møller ejes af Hvidovre Vindmøllelaug. Den tredje mølle blev etableret i 2011.

Etableringstilladelse, Avedøre Holme

Sammenfatning af høringssvar, Avedøre Holme

VVM-redegørelse, Avedøre Holme

Sprogø (2009)

Energistyrelsen har den 29. maj 2018 udstedt tilladelse til overdragelse af Sprogø Havmøllepark til Sprogø OWF K/S.  

Læs tilladelsen til overdragelse af Sprogø Havmøllepark

Energistyrelsen gav den 29. december 2008 Sund & Bælt tilladelse til at etablere syv havvindmøller nord for Sprogø.

Havvindmøllerne blev opført i løbet af 2009, således at de bl.a. kunne tjene som udstillingsvindue for dansk vindmølleteknologi i forbindelse med FN’s klimakonference.

Vindmøllerne blev opstillet på en ret linje nord for Sprogø og parallelt med østbroens linjeføring. Det er Sund & Bælts ønske at sikre, at det energiforbrug, som drift og vedligehold af selskabets samlede infrastruktur afstedkommer, dækkes af vindmøllestrøm. Vindmøllerne har en samlet effekt på 21 MW.

Nedenfor findes etableringstilladelsen, supplerende ekspertvurdering, elproduktionstilladelse, VVM-redegørelse samt rapport om marsvin fra DMU.

Etableringstilladelse til havvindmøller ved Sprogø

VVM, Sprogø
Supplerende ekspertvurdering, Sprogø
Elproduktionstilladelse til havvindmøller ved Sprogø

DMU - Porpoises north of Sprogø before, during and after construction of an offshore wind farm

Rødsand 2 (2010)

Tilladelse til nedtagning af MET mast

Energistyrelsen har den 7. januar 2020 meddelt tilladelse til RWE Renewables, nuværende ejere af Rødsand 2 Offshore Wind Farm (tidligere E.ON Vind Sverige AB), til at nedtage en MET mast der er placeret på koordinaterne 11° 27,689484 og 54° 34,406070. Tilladelsen bortfalder den 7. januar 2021, såfremt tilladelsen ikke er udnyttet.

MET masten består af et jernrør med en diameter på 1,5 meter, der er rammet 15 meter ned i havbunden. Jernrøret er placeret på 9 meter vand og stikker 10 meter over vandet. På toppen af jernrøret er der monteret en 58 meter høj gittermast, der inkluderer diverse måleinstrumenter til vejrdata.

MET masten fjernes ved, at monopælen, som masten er monteret på, skæres 1 meter under havbundsniveau. Den resterende del af monopælen efterlades i havbunden, hvorpå det opgravede havbundsmateriale tilbagelægges. Havbunden reetableres til den oprindelige tilstand i området.

Met-masten opfattes som en integreret del af havvindmølleparken Rødsand II. Rødsand II er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, litra j, og nedtagning af met-masten er derfor et screeningspligtigt projekt i medfør af miljøvurderingsloven. Efter miljøvurderingslovens § 16, må et projekt, der er omfattet af lovens bilag 2, først påbegyndes efter at den ansvarlige myndighed har meddelt bygherren, at projektet ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet efter miljøvurderingslovens § 21.

Energistyrelsen har på baggrund af en screening af ansøgningen vurderet, at fjernelse af met-masten ved at skære den 1 meter under havbundsniveau, ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

Det kan udelukkes, at nedtagning af met-masten ved den beskrevne metode, vil kunne påvirke nogle Natura-2000 områder og bilag IV arter væsentligt.

Klageadgang

Klager over denne tilladelse kan i henhold til § 66 i VE-loven af klageberettigede indbringes for Energiklagenævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg. Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at nærværende tilladelse er meddelt.

Energistyrelsens afgørelse om efterladelse af nedgravet kabel

Energistyrelsen har den 25. marts 2022 meddelt tilladelse til, at et nedgravet forsynings- og kommunikationskabel, der før forbandt den nu nedtaget metrologimast med havvindmølleparken Rødsand II kan blive liggende i havbunden, indtil Rødsand II havvindmøllepark skal dekommissioneres.

Afgørelsen er truffet i henhold til VE-lovens § 25, hvorefter Energistyrelsen skal give tilladelse til væsentlige ændringer af eksisterende elproducerende anlæg samt ud fra vilkår fastsat i etableringstilladelsen for Rødsand II fra 6. maj 2008.

Baggrund

RWE Wind Service (RWE), ejere af Rødsand 2 Offshore Wind Farm ansøgte i forbindelse med nedtagningen af den ovenfor nævnte metrologimast om, at lade det nedgravede forsynings- og kommunikationskabel forblive i havbunden og først fjerne det ved dekommissionering af Rødsand II havvindmøllepark, da det i forbindelse med nedtagningsarbejdet viste sig, at det ikke var muligt, at trække forsynings- og kommunikationskablet fri af havbunden uden, at risikere at beskadige havvindmølleparkens højspændingshovedkabel, kabelføringsrør og fundamentet til havvindmølle L01, da kablet er ført ind til havvindmølle L01 sammen med højspændingshovedkablet.  

Forsynings- og kommunikationskablet forbandt den nu fjernede metrologimast med Rødsand II’s havvindmølle L01. Kablet er nedgravet i 1 meters dybde, er 250 meter langt og er et såkaldt tørt kabel, der ikke indeholder olier eller andre væsker.  

Det fremgår af vilkår i etableringstilladelsen for Rødsand II, under afsnittet om interne ledningsanlæg, at kabler der ikke længere anvendes efter deres formål, skal fjernes fuldstændigt fra søterritoriet.

Da det nedgravede forsynings- og kommunikationskabel anses som internt ledningsnet, skal det jævnfør ovenstående vilkår som udgangspunkt fjernes.

I Energistyrelsens tilladelse af den 15. september 2021 til nedtagning af MET-mast (nedtagningstilladelsen) blev der stillet vilkår om at fjerne kablerne samt, at en fravigelse af disse vilkår, skal godkendes af Energistyrelsen. Efterladelse af et forsynings- og kommunikationskabel er en fravigelse af nedtagningstilladelsens vilkår og kræver derfor godkendelse af Energistyrelsen.

Begrundelse

Energistyrelsen begrunder sin afgørelse med, at det er miljømæssigt forsvarligt at lade kablet forblive i havbunden indtil resten af havvindmølleparken Rødsand II fjernes, da Energistyrelsen vurderer, at kablet ikke påvirker miljøet væsentligt, idet at kablet har en designlevetid på over 25 år, hvilket overstiger havvindmølleparkens levetid, samt at der i tilfælde af lækage eller anden slid på kablet ikke vil være risiko for udslip, der kan påvirke havmiljøet, da kablet ikke indeholder olie eller andre væsker.

Energistyrelsen vurderer derudover, at ud fra en proportionalitetsbetragtning vil produktionstabet i forbindelse med et nødvendigt driftsstop af møllerne, samt risikoen for beskadigelse af de aktive turbiner og/eller eksisterende kabelforbindelser være uforholdsmæssig stor, set i forhold til den minimale miljømæssige indvirkning det har, at lade kablet ligge i havbunden.

Om Rødsand II

E.ON Vind Sverige AB har bygget Rødsand II - en havmøllepark på 207 MW syd for Lolland.

Rødsand II er en udmøntning af den energipolitiske aftale af 29. marts 2004 mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne.

Læs nedenstående dokumenter om Rødsand II

Afgørelse om nedgravet kabel
Tilladelse til elproduktion, Rødsand II
Elproduktionsbevilling, Rødsand II
Tilladelse til at etablere parken Rødsand II
Bilag til tilladelse til at etablere Rødsand II
Miljøvurderinger (VVM), Rødsand II
Udbudsbetingelser for Rødsand II
Tilladelse til nedtagning af MET mast

Anholt (2013)

Ørsted (tidligere DONG Energy) driver Anholt Havmøllepark. Parken er 400 MW, og producerer svarende til 400.000 husstandes forbrug af miljøvenlig strøm. Dette svarer til cirka fire procent af den danske elproduktion.

Havmølleparken er en del af den energipolitiske aftale fra februar 2008 mellem den danske regering og alle Folketingets partier bortset fra Enhedslisten.

Læs mere om Anholt vindmøllepark

Resultat af post-construction fuglemoniteringsprogram (2014-2016)

Etableringstilladelse for Anholt vindmøllepark

Koncessionsaftale, Anholt

Udbudsbetingelser for Anholt

Svar på spørgsmål og uddybning af udbudsbetingelser, Anholt

Elproduktionstilladelse for Anholt

Bevilling til elproduktion for Anholt

Perspektivering af buddet, Anholt

Samfundsøkonomisk analyse, Anholt

Konsulentanalyse af prisen – konklusion, Anholt

Konsulentanalyse af prisen – baggrund, Anholt

Ørsted´s hjemmeside om Anholt havmøllepark

VVM-redegørelse for Anholt havvindmøllepark

Resumé af VVM-redegørelse

VVM-redegørelse

Visualiseringsrapport (visualization report)

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Baggrundsrapporter (background reports)

Fisk og effekter

Kortlægning og effektvurdering af fiskeri

Project description

Forudsætningsnotat områdeafgrænsning

Anholt Memo Method EIA

Birds

Marine mammals

Benthic habitat

Benthic fauna

Mapping of substrates and benthic communities

Underwater archaeology

Noise calculations

Air emissions

Boreholes

Cable corridors

Consolidation tests

Hydrographic etc.

Hydrographic appendix ABCD

Tourism and recreational activities

Risk to ship traffic

Forsøgsmøller ved Nissum Bredning (2018)

Energistyrelsen har d. 17. december 2021 meddelt en tilladelse jf. VE-lovens § 25 til, at softwaresystemet i de 4 testmøller i Nissum Bredning ændres, som beskrevet i ansøgning af 21. januar 2019. Tilladelsen kan læses nedenfor. Energistyrelsen har samtidig truffet afgørelse jf. miljøvurderingslovens § 21 om, at ændring af software løsningen i de 4 testmøller ikke er omfattet af VVM-pligt.

Tilladelse til ændring af testmøller i Nissum Bredning

Fremtidens havvindteknologi afprøves i Nissum Bredning

Forsøgsprojektet i Nissum Bredning er på 28 MW og indeholder vigtige forsøgselementer for fremtidens havvindteknologi med både et højt udviklingspotentiale og kommercielt perspektiv. Forsøgsprojektet inkluderer blandt andet test af den nye Siemens 7 MW-havvindmølle og en ny type fundament. Derudover indeholder forsøgsprojektet et nyt kabel- og koblingsanlægskoncept med 66 kV spænding, som forventes at være standardspænding for fremtidens havvindmølleparker.

Denne type testanlæg er det første i Danmark og et af de første i Europa. Projektet bidrager derfor til at fastholde Danmarks førerposition inden for udvikling og test af fremtidens havvindteknologi.

Forsøgselementerne, som skal testes ved Nissum Bredning, forventes at bidrage med betydelige besparelser på fremtidens havvindmølleprojekter. Ansøgeren vurderer, at forsøgsprojektet vil kunne medføre besparelser på cirka 12,5 procent af både anlægs- og driftsomkostningerne. Du kan læse mere om forsøgsordningen i Artiklen "50 MW Test Scheme for New Offshore Wind Technologies." (engelsk).

Med brev af 12. februar 2010 gav Energistyrelsen Nissum Bredning Vindmøllelaug I/S og Nordvestjysk Elforsyning a.m.b.a. eneret til forundersøgelser i et udpeget område i Nissum Bredning.

Energistyrelsen meddelte i 2010 tilladelse til at gennemføre forundersøgelser i området, og der blev i den forbindelse udarbejdet en VVM-redegørelse for projektet. VVM-redegørelsen var i offentlig høring i 2011 og der blev på baggrund af høringssvarene udarbejdet supplerende VVM-materiale og herefter gennemført en supplerende høring i 2012. Efter at Nissum Bredning Vindmøllelaug blev vinder af Energistyrelsens udbud i den særlige forsøgsordning for ny havvindteknologi, har der i sommeren 2016 været gennemført supplerende forundersøgelser. Det har været i supplerende høring i efteråret 2016.

Energistyrelsen har d. 20. december 2017 meddelt elproduktionstilladelse og elbevilling til I/S Nissum Bredning Vind til 4 havvindmøller i Nissum Bredning ud for Thyborøn. Du kan læse tilladelserne her:

Elproduktionstilladelse, Nissum Bredning

Elbevilling, Nissum Bredning

 

Tilsagn og tilladelser

Etableringstilladelse for Nissum Bredning

Tilladelse til etablering af elkabel til testmøller Nissum Bredning

Tilladelse til supplerende forundersøgelser for opstilling af testmøller i Nissum Bredning juli 2016

Technical Report for 28 MW Pilot Project, Nissum Bredning

Bilag A - Afgørelse om tildeling af støtten, Nissum Bredning

Bilag B - Vilkår 07-06-2016, Nissum Bredning

Supplerende VVM-materialer 2016

Supplerende marsvin og fugleundersøgelser 2016, Nissum Bredning

Sejladssikkerhedsrapport for Nissum Bredning

Støjberegning 1 for Nissum Bredning

Støjberegning 2 for Nissum Bredning

Beregning af skyggekast for Nissum Bredning

Baggrundsmateriale for støjberegninger for Nissum Bredning

Supplerende VVM-materialer 2012

Energistyrelsen modtog syv ikke-ministerielle høringssvar til VVM-redegørelsen. På baggrund af disse samt de ministerielle høringssvar er der blevet udarbejdet et supplerende høringsnotat samt syv supplerende arbejdsdokumenter.

Ikke-ministerielle høringssvar

Øvrige dokumenter

VVM-materialer 2011

Horns Rev 3 (2019)

Energistyrelsen har den 10. august 2018 meddelt elproduktionstilladelse til Vattenfall Vindkraft Horns Rev 3 P/S, samt underskrevet elproduktionsbevilling. Den første strøm forventes leveret fra Horns Rev 3 Havmøllepark til elnettet i september 2018. 

Både elproduktionstilladelsen og elproduktionsbevillingen gælder i 25 år at regne fra nettilslutningstidspunktet.

Du kan læse dokumenterne her:

Elproduktionstilladelse

Elproduktionsbevilling

 


Vattenfall Vindkraft A/S har vundet Energistyrelsens udbud af anlæg og drift af den kommende havvindmøllepark Horns Rev 3 med en pris på 77,0 øre pr. kWh.

Parken skal være 400 MW og vil producere svarende til 450.000 husstandes forbrug af miljøvenlig strøm.

Havmølleparken skal stå færdig 1. januar 2020 og er en del af den energipolitiske aftale af 22. marts 2012.
Vattenfall A/S er blevet tildelt en koncession samt tilladelser til forundersøgelses- og etablering, som kan ses nedenfor.

Energinet.dk er ansvarlig for finansieringen og etableringen af en offshore transformerplatform og søkablet til land.

Læs mere om havvindmølleparken Horns Rev 3:

Udbudsmateriale, Horns Rev 3

Etableringstilladelse for Horns Rev 3

Vurdering af Virkning på Miljøet, Horns Rev 3

Baggrundsrapporter

OBS: Visse af nedenstående baggrundsrapporter foreligger kun på engelsk.

Visualisering (lav opløsning / low resolution) Horns Rev 3 (på dansk / in Danish)

Projekt- og anlægsbeskrivelse offshore, Horns Rev 3 (på engelsk / in English)

Projekt- og anlægsbeskrivelse onshore, Horns Rev 3 (på dansk / in Danish)

Hydrology and water quality, Horns Rev 3 (på engelsk / in English)

Benthic Habitats and Communities incl. appendices, Horns Rev 3 (på engelsk / in English)

Fishecology, Horns Rev 3 (på engelsk / in English)

Commercial fisheries, Horns Rev 3 (på engelsk / in English)

Marine mammals, Horns Rev 3 (på engelsk / in English)

Migratory birds and bats, Horns Rev 3 (på engelsk / in English)

Resting Birds, Horns Rev 3 (på engelsk / in English)

Nav risk analysis, Horns Rev 3 (på engelsk / in English)

Radio communication and Radars, Horns Rev 3 (på engelsk / in English)

Underwater noise, Horns Rev 3 (på engelsk / in English)

Noise offshore, Horns Rev 3 (på engelsk / in English)

Metocean, Horns Rev 3 (på engelsk /in English)

Air Traffic, Horns Rev 3 (på dansk / in Danish)

Arkæologi på land, Horns Rev 3 (på dansk / in Danish)

Landskabelige forhold, Horns Rev 3 (på dansk / in Danish)

Naturinteresser inkl. bilag (lav opløsning / low resolution), Horns Rev 3 (på dansk / in Danish)

Arealinteresser inkl. bilag, Horns Rev 3 (på dansk / in Danish)

Øvrige miljøforhold; Horns Rev 3 (på dansk / in Danish)

Befolkning og Sundhed, Horns Rev 3 (på dansk / in Danish)

Socioøkonomi, Horns Rev 3 (på dansk / in Danish)

Støj på land, Horns Rev 3 (på dansk / in Danish)

Air Emissions, Horns Rev 3 (på engelsk / in English)

Kriegers Flak (2021)

I energiaftalen af 22. marts 2012 blev det besluttet at etablere en havvindmøllepark på 400 MW ved Horns Rev i Vesterhavet og en 600 MW havvindmøllepark ved Kriegers Flak i Østersøen. Havvindmølleparken ved Horns Rev 3 blev udbudt i 2013, og havvindmølleparken Kriegers Flak blev udbudt i 2015.

Elproduktionstilladelse og -bevilling for Kriegers Flak Havvindmøllepark

Energistyrelsen har den 20. januar 2021 meddelt elproduktionstilladelse for Kriegers Flak Havvindmøllepark og har samtidig udstedt elproduktionsbevilling til Vattenfall.

Tilladelsen og bevillingen giver Vattenfall ret til at producere og levere strøm til elnettet fra Kriegers Flak Havvindmøllepark.

Læs elproduktionstilladelse for Kriegers Flak

Læs elproduktionsbevilling for Kriegers Flak

VVM-tilladelse og endelig godkendelse af detailprojekt for Kriegers Flak

Energistyrelsen har den 3. februar 2020 truffet afgørelse om godkendelse af detailprojekt samt meddelelse af VVM-tilladelse til Vattenfall.

VVM-tilladelsen og godkendelsen af detailprojektet giver Vattenfall tilladelse til at igangsætte anlægsarbejdet med Kriegers Flak Havvindmøllepark, når klagefristen er udløbet.

Få Faktuelle oplysninger om Kriegers Flak Havvindmøllepark

VVM-tilladelse og godkendelse af detailprojekt for Kriegers Flak

VVM-redegørelsen for Kriegers Flak

VVM, Kriegers Flak del 1: Ikke-teknisk resumé

VVM, Kriegers Flak del 2: Formål og baggrund

VVM, Kriegers Flak del 3: Det marine miljø

VVM, Kriegers Flak del 4: Landanlæg

VVM, Kriegers Flak del 5: Sammenfatning

Offentlig høring af VVM-redegørelsen

Naturstyrelsen og Energistyrelsen udsendte i oktober 2015 en VVM-redegørelse for etablering af havmølleparken på Kriegers Flak med tilhørende landanlæg. Den offentlige høring sluttede i december 2015.

Baggrundsrapporter

Arealinteresser, Kriegers Flak

Arkæologisk analyse, Kriegers Flak

Befolkning, sundhed og socioøkonomi, Kriegers Flak

Fisk og fiskeri, Kriegers Flak

Flytrafik, Kriegers Flak

Hydrografi, Kriegers Flak

Landskab, kulturhistorie og visuelle forhold; Kriegers Flak

Luftforurening, Kriegers Flak

Natur (rapporten er opdelt i syv dele grundet filens størrelse):

Kriegers Flak del 1 Selve baggrundsrapporten (s. 1-149)

Kriegers Flak del 2 Bilag 1+2 (s. 150-250)

Kriegers Flak del 3 Bilag 2 fortsat (s. 251-350)

Kriegers Flak del 4 Bilag 2 fortsat (s. 351-450)

Kriegers Flak del 5 Bilag 2 fortsat (s. 451-550)

Kriegers Flak del 6 Bilag 2 fortsat (s. 551-650)

Kriegers Flak del 7 Bilag 2 fortsat + bilag 3 (s. 651-1258)

Kriegers Flak, Projekt- og anlægsbeskrivelse landanlæg

Kriegers Flak, Radaranlæg og radiokæder

Kriegers Flak, Sedimentforhold

Kriegers Flak, Sejladsforhold

Kriegers Flak, Støj

Visualiseringer, Kriegers Flak

Visualiseringer af stationer, Kriegers Flak

Landskab og vurderinger af visuelle forhold, Kriegers Flak

Øvrige miljøforhold, Kriegers Flak

Appropriate Assessment, Kriegers Flak (engelsk)

Benthic Flora, Fauna and Habitats, Kriegers Flak (engelsk)

Birds and Bats, Kriegers Flak (engelsk)

Marine mammals, Kriegers Flak (engelsk)

Underwater noise modelling, Kriegers Flak (engelsk)

Technical project description, Kriegers Flak (engelsk)

Vesterhav Syd og Vesterhav Nord

Nyhedsmail

Du kan modtage seneste nyt om Vesterhav Syd og Vesterhav Nord  ved at tilmelde dig vores nyhedsmail. Du tilmelder dig ved at sende en e-mail til nyhedervesterhavsyd@ens.dk eller nyhedervesterhavnord@ens.dk

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsmailen ved at skrive en e-mail til nyhedervesterhavsyd@ens.dk eller nyhedervesterhavnord@ens.dk

Læs mere om hvordan vi behandler dine personoplysninger 

Afgørelser i sager om genoptagelse af etableringstilladelser for Vesterhav Syd og Vesterhav Nord

Energistyrelsen har den 14. december 2020 truffet afgørelser i sager om genoptagelse af etableringstilladelser af 22. december 2016 for Vesterhav Syd og Vesterhav Nord.

Energistyrelsens afgørelser giver Vattenfall tilladelse til at igangsætte etablering af projektet, når klagefristen er udløbet.

Afgørelserne er truffet på baggrund af de miljøkonsekvensrapporter, som Vattenfall har indsendt til Energistyrelsen, og som var i offentlig høring fra den 5. maj til den 30. juni 2020. Find høringsmaterialet længere nede på siden.

Dokumenter

 

Afgørelse af 14. december 2020 – Vesterhav Syd

Høringsnotat for Vesterhav Syd

Vesterhav Syd Bilag 1

Vesterhav Syd Bilag 2

Vesterhav Syd Bilag 3

Afgørelse af 14. december 2020 – Vesterhav Nord

Høringsnotat for Vesterhav Nord

Vesterhav Nord Bilag 1

Vesterhav Nord Bilag 2

Vesterhav Nord Bilag 3

Review af støjprognose for undervandsstøj for Vesterhav Syd og Vesterhav Nord

Dokumenter fra VVM-redegørelsen i 2015 for Vesterhav Syd, inkl. baggrundsrapporter

Dokumenter fra VVM-redegørelsen i 2015 for Vesterhav Nord, inkl. baggrundsrapporter

Afholdelse af offentlige møde omkring værditabs-og køberetsordningen

Det offentlige møde om værditabs- og køberetsordningen blev afholdt virtuelt henholdsvis den 12. januar 2021 for Vesterhav Nord og den 13. januar 2021 for Vesterhav Syd.

Yderligere oplysninger om værditabs- og køberetsordningen kan rekvireres på Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk 

Borgermøderne om miljøkonsekvensrapporter for Vesterhav Nord & Vesterhav Syd

Vattenfall afholdte virtuelle borgermøder tirsdag d. 16. juni og onsdag d. 17. juni 2020 om miljøkonsekvensrapporterne  for Vesterhav Nord og Vesterhav Syd.

Miljøkonsekvensrapporter

Miljøkonsekvensrapport for Vesterhav Syd

Bilag og Baggrundsrapporter

Miljøkonsekvensrapport for Vesterhav Nord

Bilag og baggrundsrapporter

Offentliggørelse af høringsnotat og afgrænsningsudtalelse for Vesterhav Syd og Vesterhav Nord

På baggrund af første offentlighedsfase (idéfasen) for Vesterhav Syd Havvindmøllepark og Vesterhav Nord Havvindmøllepark, offentliggør Energistyrelsen hermed høringsnotat og afgrænsningsudtalelse for Vesterhav Syd Havvindmøllepark og Vesterhav Nord Havvindmøllepark. De respektive høringsnotater indeholder en beskrivelse af indholdet i de indkomne høringssvar samt Energistyrelsens bemærkninger hertil, herunder en beskrivelse af hvordan høringssvarene vil indgå i den videre miljøvurderingsproces. Afgræsningsudtalelsen, som samtidig er blevet fremsendt til Vattenfall, indeholder Energistyrelsens krav til miljøkonsekvensrapporten, herunder hvor omfattende og detaljerede oplysninger rapporten skal indeholde.

Afgrænsningsudtalelse Vesterhav Syd

Høringsnotat Vesterhav Syd

Afgrænsningsudtalelse Vesterhav Nord

Høringsnotat Vesterhav Nord

Energistyrelsen indkaldte idéer og forslag til supplerende miljøvurdering af Vesterhav Nord og Vesterhav Syd

Der skulle laves en supplerende miljøvurdering af de to kystnære havvindmølleparker Vesterhav Nord og Vesterhav Syd. Energistyrelsen igangsatte derfor den 1. juli 2019 den første offentlighedsfase (idéfasen) for de to projekter, hvor der indkaldtes idéer og forslag hos offentligheden og berørte myndigheder til afgrænsningen af den miljøkonsekvensrapport, som Vattenfall skal udarbejde for hver af projekterne og fremsende til Energistyrelsen.

Høringsfristen var den 16. august 2019. Efter idéfasen behandlede Energistyrelsen høringssvarene og fremsende en afgrænsningsudtalelse til Vattenfall om, hvor omfattende og detaljerede de oplysninger skal være, som Vattenfall skal fremlægge i miljøkonsekvensrapporten.

Vattenfall og Orbicon har sammen med Energistyrelsen udarbejdet et idéoplæg, hvor man kan læse mere om projektet, miljøvurderingsprocessen og den offentlige høring, som nu er igangsat

 

Vesterhav Nord

Følgebrev til idéfase for Vesterhav Nord

Idéoplæg for Vesterhav Nord

 

Vesterhav Syd 

Følgebrev til idéfase for Vesterhav Syd

Idéoplæg for Vesterhav Syd

Energistyrelsen giver Vattenfall tidsfristforlængelse for Vesterhav Nord og Vesterhav Syd

Energistyrelsen har den 28. juni 2019 meddelt Vattenfall tidsfristforlængelse for henholdsvis igangsætning af anlægsarbejde og nettilslutning af de kystnære havvindmølleparker Vesterhav Nord og Vesterhav Syd.

Vattenfall har ansøgt om tidsfristforlængelse for begge parker, fordi der skal udarbejdes en ny miljøvurdering for de to projekter.  

Tidsfristforlængelsen betyder, at Vattenfall skal have påbegyndt anlægsarbejderne for Vesterhav Nord og Vesterhav Syd Havvindmølleparker senest den 31. december 2022 i stedet for 31. december 2019, og at 95% af havvindmølleparkerne skal være tilsluttet elnettet den 31. december 2023 i stedet for den 31. december 2020.

Meddelelse om tidsfristsforlængelse for Vesterhav Nord

Meddelelse om tidsfristsforlængelse for Vesterhav Syd

Vattenfall Vindkraft A/S skal opføre kystnære møller i Vesterhav Nord & Syd 

Vattenfall Vindkraft A/S har vundet Energistyrelsens udbud af anlæg og drift af de kommende kystnære havvindmølleparker Vesterhav Nord og Vesterhav Syd med en pris på 47,5 øre pr. kWh.

Parkerne vil være med en samlet kapacitet på 350 MW og vil producere svarende til 375.000 husstandes forbrug af miljøvenlig strøm.

Vattenfall A/S er blevet tildelt en koncession samt tilladelser til forundersøgelses- og etablering, som kan ses nedenfor.

Dokumenter

 

Læs mere om havvindmølleparkerne

Vesterhav Nord

Vesterhav Syd


Om de kystnære havvindmøller

Staten udbød den 20. februar 2015 for 350 MW havvindmølleparker i kystnære placeringer, som skal stå færdige i 2020. Denne side er henvendt til borgere. For information om udbuddet rettet mod prækvalificerede tilbudsgivere henvises til den engelske hjemmeside.

Konceptet om et statsligt udbud af kystnære havvindmøller i et såkaldt multisite-udbud, hvor flere områder konkurrerer med hinanden, har sin oprindelse i Energiaftalen fra 2012.

Energiaftalen

I Energiaftalen fra marts 2012 besluttede alle partier undtagen Liberal Alliance i det daværende Folketing, at der i 2020 skal være opstillet 450 MW som resultat af et statsligt udbud af kystnære havvindmøller. Størrelsen blev ved vækstaftalen i 2014 reduceret til 350 MW.

Screening af mulige områder i 2012

I november 2012 udpegede energiforligskredsen på baggrund af en screeningsrapport seks områder for de kystnære havmølleparker, hvor der skulle gennemføres forundersøgelser og udbud for produktionsmøller inklusive kabel til landføring af strømmen og et anlæg på land til tilkobling af strømmen til det eksisterende elnet. De seks områder er Vesterhav Syd, Vesterhav Nord, Sæby, Sejerø Bugt, Smålandsfarvandet og Bornholm.

Forud for udpegningen var der gennemført en offentlig høring af screeningsrapporten, og der blev kun medtaget områder, hvor der var kommunal opbakning.

Placering af parkerne

Udbuddet er et såkaldt multisite-udbud, hvor seks forskellige placeringer konkurrerer. De tilbudsgivende virksomheder byder ind med en pris på et bestemt område

Udbuddet blev i foråret 2016 indskrænket fra at indeholde seks placeringer til at indeholde fem placeringer, da Sejerø Bugt måtte udgå grundet hensynet til beskyttelse af den truede bestand af sortænder.

Havvindmøllerne vil blive opsat i de områder, hvor der indkommer de mest fordelagtige bud fra tilbudsgiverne. Det er derfor ikke givet, at der vil blive opstillet havmøller i alle fem områder.

De kystnære havmølleprojekter er placeret minimum fire kilometer fra land og områderne kan rumme møller op til 200 MW, undtagen Bornholm, der kun kan rumme 50 MW. 200 MW svarer til elforbruget i ca. 200.000 husstande.

Møller til 200 MW kan for eksempel være 66 stk. 3 MW-møller, der er 137 meter høje til vingetippen, eller for eksempel 20 stk. 10 MW-møller, der er 220 meter høje til vingetippen. Det er den vindende tilbudsgiver, der bestemmer hvilke møller, fundamenter, m.m., der skal bruges.

Begrundelsen for kystnære placeringer

Den kystnære placering af havmølleparkerne er primært ud fra et ønske om at holde omkostningerne til udbygningen og dermed borgeres og virksomheders elregning nede. Placeringen tættere på land end andre havvindmølleparker har flere økonomiske fordele. På grund af kortere sejltid ud til møllerne, forventes eksempelvis omkostningerne til drift og vedligehold mindsket. Desuden forventes omkostningerne i forbindelse med nettilslutning at være lavere, da kablerne til land typisk er kortere, og da mindre anlægsstørrelser kan nettilsluttes på lavere spændingsniveauer via transformere placeret på land.

Værditabsordningen

Ligesom det er tilfældet for opsætning af møller efter åben-dør-ordningen, gælder værditabsordningen desuden for kystnære møller. Værditabsordningen giver mulighed for, at naboer til vindmøllerne kan få dækket tab på deres beboelsesejendommes værdi, som skyldes vindmøllerne. Opstilleren af kystnære havvindmøller er dermed forpligtet til at betale for værditab, der overstiger én procent af beboelsesejendommens værdi. Værditabets størrelse fastsættes af Taksationsmyndigheden på grundlag af en individuel vurdering heraf. Det er også en mulighed, at opstiller og husejer indgår en frivillig aftale om værditabsbetalingens størrelse uden Taksationsmyndighedens indblanding.

Køberetsordningen

For at styrke det lokale medejerskab gælder køberetsordningen også for kystnære møller. Køberetsordningen giver mulighed for at købe ejerandele i et kommende vindmølleprojekt og dermed få del i et eventuelt overskud. Opstiller er forpligtet til at udbyde minimum 20 procent af projektet til lokale borgere.
Definitionen, af hvem der har ret til at købe sig ind i projektet, findes i lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven), § 13 til 17.

Relevant lovgivning

Reglerne for køberetsordningen og værditabsordningen findes i VE-loven og administreres af Energinet.dk, De Fire VE-ordninger.

Omø Syd

Energistyrelsen har den 22. maj 2020 godkendt forundersøgelsesrapporten for Omø Syd Kystnær Havmøllepark

Energistyrelsen har med godkendelsen vurderet, at rapporten opfylder lovens krav til indhold, og at det ikke på det foreliggende grundlag kan afvises at være relevant at udnytte energien i området.

Energistyrelsens godkendelse af forundersøgelsesrapporten (VVM-redegørelsen) giver ikke projektudvikleren European Energy ret til at opføre havvindmølleparken, men det giver European Energy mulighed for at gå videre til næste skridt i ansøgningsprocessen.

Efter Energistyrelsens godkendelse af forundersøgelsesrapporten, skal European Energy tilkendegive, om de ønsker at fortsætte projektet. Hvis European Energy ønsker at fortsætte projektet, skal de søge om etableringstilladelse senest 6 måneder efter, at de har modtaget Energistyrelsens godkendelse af forundersøgelsesrapporten.

Gennemføres offentlig høring af VVM-tillæg

En afgørelse fra Energiklagenævnet af 20. december 2018 vedr. Vesterhav Syd Havvindmøllepark indebærer, at der skal laves et VVM-tillæg for projektet, uanset at der allerede er gennemført en offentlig høring af en VVM-redegørelse for projektet. Energistyrelsen vil først tage endeligt stilling til, om der kan gives etableringstilladelse til projektet, når der har været gennemført en offentlige høring af et tillæg til VVM-redegørelsen. Det forventes, at et VVM-tillæg sendes i offentlig høring i 2021.

Læs Energistyrelsens afgørelse om Omø Syd 

Klagevejledning

Klager over godkendelsen kan i henhold til § 66 i VE-loven af klageberettigede indbringes for Energiklagenævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg. Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at nærværende tilladelse er meddelt. En nærmere vejledning til indgivelse af klage fremgår af Energiklagenævnets hjemmeside.

Nyhedsmail

Du kan modtage seneste nyt om Omø Syd Kystnær Havmøllepark ved at tilmelde dig vores nyhedsmail. Du tilmelder dig ved at sende en e-mail til open-door@ens.dk.

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsmailen ved at skrive en e-mail til open-door@ens.dk.

Læs mere om hvordan vi behandler dine personoplysninger

Vurdering af effekten på fuglebestanden

Konsulentfirmaet NIRAS har udarbejdet en uafhængig vurdering af effekten på fuglebestanden ved de to havvindmølleprojekter Omø Syd og Jammerland Bugt.

Læs rapporten Seaduck Assessment

Ansøgninger om tilladelser

På baggrund af Energiklagenævnets afgørelse af 20. december 2018, vil der for projektet Omø Syd blive gennemført en offentlig høring over det endelige projekt, inden der kan meddeles en etableringstilladelse, uanset at der allerede er gennemført en offentlig høring.

Såfremt forundersøgelsesrapporten godkendes og der fremsendes en ansøgning om etableringstilladelse, vil Energistyrelsen anmode projektopstiller om at fremsende eventuelt supplerende materiale vedrørende det konkrete projekt og påvirkninger af miljøet.

Energistyrelsen gav den 3. marts 2014 European Energy A/S eneret til forundersøgelser i et udpeget område syd for Omø. Tilladelsen blev givet med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 1330 af 25. november 2013 (VE-loven) §§ 22 og 23, stk. 4.

Forundersøgelsestilladelse for Omø Syd

Energistyrelsen gav den 4. juli 2014 et tillæg til den allerede udstedte forundersøgelsestilladelse, hvori forundersøgelsesområdet blev udvidet mod nord.

Tillæg til forundersøgelsestilladelsen for Omø Syd

Formålet med undersøgelserne er at undersøge og redegøre for, hvilke potentielle påvirkninger en havvindmøllepark vil kunne have på det omkringliggende miljø. Der udarbejdes eksempelvis undersøgelser, som redegør for projektets visuelle påvirkning af området, dets påvirkning af befolkning, fauna, flora, jord- og havbund, marine pattedyr mm.

I marts 2015 modtog Energistyrelsen VVM-redegørelsen for Omø Syd havvindmøllepark af European Energy, som har undersøgt mulighederne for at opføre en park. Efter modtagelse har Energistyrelsen gennemgået redegørelsen for at sikre, at den lever op til de stillede krav i forundersøgelsestilladelsen. Undersøgelserne har været i høring hos relevante myndigheder i efteråret 2016.

Borgermøde om projektet d. 6. marts 2017

Der blev afholdt borgermøde om projektet d. 6. marts 2017.

Offentlig høring af VVM-redegørelse

Projektet var i offentlig høring i perioden 10. februar 2017 til 22. april 2017. VVM-redegørelse, høringsnotat samt baggrundsmateriale kan findes her på siden.

Videre proces

Energistyrelsen har på baggrund af den offentlige høring af miljøkonsekvensrapporten for Jammerland Bugt-projektet besluttet at indhente en ekstern vurdering af rapportens afsnit om fugle for at skabe støre sikkerhed for konklusionerne. Det forventes, at den supplerende vurdering foreligger ultimo 2019.

Den supplerende vurdering kan få en betydning for Omø Syd-projektet pga. de to projekters kumulative effekt på fugle. Energistyrelsen vil derfor først kunne tage stilling til, om forundersøgelsesrapporten for Omø Syd kan godkendes når den (supplerende) eksterne vurdering vedrørende fugle foreligger.

Hvis forundersøgelsesrapporten godkendes, kan bygherre søge om etableringstilladelse inden for 6 måneder. Søger bygherre om etableringstilladelse, vil Energistyrelsen efterspørge supplerende materiale, der belyser miljøkonsekvenserne af det konkrete projekt, der påtænkes realiseret. Energistyrelsen vil først tage endeligt stilling til, om der kan gives etableringstilladelse til projektet (jf. VE-lovens § 25), når der har været gennemført en offentlig høring af et VVM-tillæg for det konkrete projekt.

VVM-redegørelse for Omø Syd

Høringsnotat - Omø Syd Havmøllepark

Baggrundsrapporter

Kumulative effekter støj - bilag til VVM, Omø Syd

Geofysik teknisk notat, Omø Syd

Marinbiologisk baseline, Omø Syd

Navigational Risk Assessment, Omø Syd (på engelsk)

Hazard Identification and Qualitative Risk Evaluation of the Navigational risk, Omø Syd (på engelsk)

Landskab og kulturarv, Omø Syd

Underwater noise, Omø Syd (på engelsk)

Klima og luftkvalitet, Omø Syd

Hydrography and Sediment Spill, Omø Syd (på engelsk)

Påvirkninger af trækkende, rastende og ynglende fugle, Omø Syd

Natura 2000 konsekvensvurdering, Omø Syd

Jammerland Bugt

Afgræsningsudtalelse om indhold af miljøkonsekvensrapport for projektet 


Energistyrelsen og Miljøstyrelsen gennemførte i perioden den 18. november til den 7. december 2021 en idéfasehøring af Jammerland Bugt Kystnære Havvindmøllepark, hvormed der blev indkaldt idéer og forslag til den miljøkonsekvensrapport, der skal udarbejdes for projektet. Der er i høringsperioden i alt indkommet 128 høringssvar, heraf 5 høringssvar fra myndigheder og 125 høringssvar fra offentligheden, herunder foreninger og borgere.

På baggrund af høringen har Miljøstyrelsen og Energistyrelsen udarbejdet afgræsningsudtalelser. En afgræsningsudtalelse er myndighedens bestilling til bygherrer om indholdet af miljøkonsekvensrapporten for projektet. Afgræsningsudtalelsen er den 22. juli 2022 tilrettet således, at projektbeskrivelsen på side 4 er justeret.

Energistyrelsen afgrænsningsudtalelse

Afgrænsingsudtalelse om indhold af miljøkonsekvensrapport for hav - juli 2022

Afgrænsingsudtalelse om indhold af miljøkonsekvensrapport for hav - marts 2022

Bilag 1 afgræsningsudtalelse - Høringsnotat fra idéfasehøringen - dec. 2021

Bilag 2 afgræsningsudtalelse - Afgrænsningsnotat - dec. 2021 

 

Miljøstyrelsen afgrænsningsudtalelse

Afgrænsning af indholdet i miljøkonsekvensrapporten for land - marts 2022

Jammerland Projektbeskrivelse Land EE

Høring: Indkaldelse af idéer til miljøkonsekvensrapport for Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark

Energistyrelsen og Miljøstyrelsen igangsætter en idéfasehøring om indhold af miljøkonsekvensrapporten for Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark. Borgere, organisationer, myndigheder samt andre, der kan blive berørt af projektet har mulighed for at komme med forslag til, hvad der skal indgå i den miljøkonsekvensrapporten.

Høringsmaterialet kan læses her:

 

Videre proces

Når der er udarbejdet en miljøkonsekvensrapport for projektet, vil Energistyrelsen og Miljøstyrelsen sende rapporten i en otte ugers offentlig høring. Energistyrelsen tager først endelig stilling til, om der kan gives etableringstilladelse til projektet (jf. VE-lovens § 25), når der har været gennemført en offentlig høring af en miljøkonsekvensrapporten. Ligeledes vil Miljøstyrelsen efter de otte ugers offentlig høring tage stilling til, om der kan meddeles miljøvurderingstilladelse til projektet.

Energistyrelsen har den 22. maj 2020 godkendt forundersøgelsesrapporten for Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark

Energistyrelsen har med godkendelsen vurderet, at rapporten opfylder lovens krav til indhold, og at det ikke på det foreliggende grundlag kan afvises at være relevant at udnytte energien i området.

Energistyrelsens godkendelse af forundersøgelsesrapporten (VVM-redegørelsen) giver ikke projektudvikleren European Energy ret til at opføre havvindmølleparken, men det giver European Energy mulighed for at gå videre til næste skridt i ansøgningsprocessen.

Efter Energistyrelsens godkendelse af forundersøgelsesrapporten, skal European Energy tilkendegive, om de ønsker at fortsætte projektet. Hvis European Energy ønsker at fortsætte projektet, skal de søge om etableringstilladelse senest 6 måneder efter, at de har modtaget Energistyrelsens godkendelse af forundersøgelsesrapporten.

Gennemføres offentlig høring af VVM-tillæg

En afgørelse fra Energiklagenævnet af 20. december 2018 vedr. Vesterhav Syd Havvindmøllepark indebærer, at der skal laves et VVM-tillæg for projektet, uanset at der allerede er gennemført en offentlig høring af en VVM-redegørelse for projektet. Energistyrelsen vil først tage endeligt stilling til, om der kan gives etableringstilladelse til projektet, når der har været gennemført en offentlige høring af et tillæg til VVM-redegørelsen. Det forventes, at et VVM-tillæg sendes i offentlig høring i 2021.

Læs Energistyrelsens afgørelse om Jammerland Bugt

Klagevejledning

Klager over godkendelsen kan i henhold til § 66 i VE-loven af klageberettigede indbringes for Energiklagenævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg. Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at nærværende tilladelse er meddelt. En nærmere vejledning til indgivelse af klage fremgår af Energiklagenævnets hjemmeside.

Nyhedsmail

Du kan modtage seneste nyt om Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark ved at tilmelde dig vores nyhedsmail. Du tilmelder dig ved at sende en e-mail til open-door@ens.dk.

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsmailen ved at skrive en e-mail til open-door@ens.dk.

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger

Uafhængig vurdering af effekt på fuglebestanden

Konsulentfirmaet NIRAS har udarbejdet en uafhængig vurdering af effekten på fuglebestanden ved de to havvindmølleprojekter Omø Syd og Jammerland Bugt.

Læs rapporten Seaduck Assessment

Justeret høringsproces

Energiklagenævnets afgørelse af 20. december 2018 får den betydning for projektet Jammerland Bugt, at der bliver gennemført en offentlig høring over det endelige projekt, inden der kan meddeles en etableringstilladelse, uanset at der allerede er gennemført en offentlig høring.

Opfølgning på den offentlige høring af VVM-redegørelsen

Energistyrelsen gennemførte i perioden den 27. december 2018 til den 28. februar 2019 en offentlig høring af miljøkonsekvensrapporten for Jammerland Bugt Havvindmøllepark. Der er i høringsperioden indkommet 440 høringssvar. Energistyrelsen har forholdt sig de indkomne høringssvar i selvstændige notater, som kan læses her:

Høringsnotat – borgere og foreninger

Høringsnotat – myndigheder

Liste over indkomne høringssvar

Videre proces

Energistyrelsen har på baggrund af høringen besluttet at indhente en ekstern vurdering af rapportens afsnit om fugle, for at skabe støre sikkerhed for konklusionerne. Det forventes, at denne supplerende vurdering foreligger ultimo 2019. Herefter vil Energistyrelsen tage stilling til, om forundersøgelsesrapporten kan godkendes.

Hvis forundersøgelsesrapporten godkendes, kan bygherre søge om etableringstilladelse inden for 6 måneder. Søger bygherre om etableringstilladelse, vil Energistyrelsen efterspørge supplerende materiale, der belyser miljøkonsekvenserne af det konkrete projekt, der påtænkes realiseret.

Energistyrelsen vil først tage endeligt stilling til, om der kan gives etableringstilladelse til projektet (jf. VE-lovens § 25), når der har været gennemført en offentlig høring af et VVM-tillæg for det konkrete projekt.

Projektudvikler har haft mulighed for at kommentere på den faglige kritik, som er rejst af miljøkonsekvensrapporten under høringen.

Du kan læse projektudviklers svar her:

European Energy Hvidbog - Borgergruppe 

European Energy Hvidbog - Myndigheder

European Energy Hvidbog - Øvrige

 

Offentlig høring af VVM-redegørelse for Jammerland Bugt Havmøllepark 

VVM-redegørelse og tilhørende miljørapporter for Jammerland Bugt Havmøllepark var i offentlig høring i perioden fra den 27. december 2018 til 28. februar 2019. Høringsmaterialet kan findes her på siden.

VVM-materialet kan læses her:

Høringsmateriale:

VVM redegørelse - Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark

Baggrundsrapporter

Visuel vurdering af Jammerland Bugt Havmøllepark. Baggrundsrapport til VVM-redegørelse del 1

Visuel vurdering af Jammerland Bugt Havmøllepark. Baggrundsrapport til VVM-redegørelse del 2

Visuel vurdering af Jammerland Bugt Havmøllepark. Baggrundsrapport til VVM-redegørelse del 3

Visuel vurdering af Jammerland Bugt Havmøllepark. Baggrundsrapport til VVM-redegørelse del 4

Geofysisk teknisk notat

HAZID workshop 

Hydrography and sedimentspill (JB_TR_006)

Klima og luftkvalitet_Jammerland Bugt kystnær havmøllepark (JB_TR_005)

Landskab kulturarv (JB_TR_007)

Marinbiologisk baseline

Sejladsrisiko (JB_TR_009)

Teknisk baggrundsrapport fugle (JB_TR_002_)

Tillæg sejladssikkerhed (LTR-169864-1)

Underwater noise (JB_TR_003)

Borgermøde om projektet den 16. januar

Der er blevet afholdt borgermøde om projektet, hvor det var muligt at stille spørgsmål til projektet og VVM-redegørelsen.

Borgermødet blev afholdt d. 16. januar 2019 kl. 17.30-20.00 i Kalundborghallen, Munkesøgade 2, 4400 Kalundborg.

Præsentationer fra borgermødet.

Dagsorden fra borgermødet

Energistyrelsen - Offentligt møde om miljøvurdering(VVM) for Jammerland Bugt Havvindmøllepark

Energistyrelsen - Værditabsordningen

European Energy - Jammerland Bugt

Orbicon - Fugle

Orbicon - Støj

Orbicon - Visualiseringer

Orbicon - VVM

Baggrund om projektet

Med brev af 17. juni 2014 gav Energistyrelsen eneret til forundersøgelser i et udpeget område i Jammerland Bugt til European Energy A/S. Selve forundersøgelsestilladelsen udløb den 17. juni 2015. Tilladelsen blev givet med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 1330 af 25. november 2013 (VE-loven) § 22 og 23, stk. 4.

Procestrin for Jammerland Bugt havvindmølleprojekt

22. februar 2012: Ansøgning modtaget

Energistyrelsen modtog ansøgning om tilladelse til forundersøgelser fra European Energy (EE).

3. april 2014: Myndighedshøring af ansøgning

Myndigheder med ansvar på havet, samt Kalundborg Kommune høres i forbindelse med ansøgningen om forundersøgelsestilladelser indgivet af EE. Myndighederne har normalt fire-seks uger til at indgive høringssvar med bemærkninger til ansøgningen, herunder de planlagte forundersøgelser.

17. juni 2014: Tilladelse til forundersøgelser givet til EE

Energistyrelsen gav forundersøgelsestilladelse til EE den 17. juni 2014.Forundersøgelsestilladelsen indebærer krav til EE om udarbejdelse af en Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM-redegørelse) og en Natura 2000-konsekvensvurdering (EF-Habitatdirektivet), som indgår i VVM-redegørelsen. Forundersøgelsestilladelsen kan læses her.

Formålet med undersøgelserne er at undersøge og redegøre for, hvilke potentielle påvirkninger en havvindmøllepark vil kunne have på det omkringliggende miljø. Der udarbejdes eksempelvis undersøgelser, som redegør for projektets visuelle påvirkning af området, dets påvirkning af befolkning, fauna, flora, jord- og havbund, marine pattedyr mm.

Det er praksis, at projektudvikleren hyrer en privat rådgiver til at udarbejde undersøgelserne. Den private rådgiver udarbejder forundersøgelserne efter krav sat i forundersøgelsestilladelsen. Kravene i tilladelsen skal blandt andet sikre, at gældende regler fastsat i blandt andet bekendtgørelse nr. 68 af 22. januar 2012 om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) overholdes.

17. juni 2015: VVM-redegørelse modtaget

Energistyrelsen modtog d. 17. juni 2015 VVM-redegørelsen for Jammerland Bugt havvindmøllesite af European Energy.

Juli 2015: Gennemgang af VVM-redegørelsen af Energistyrelsen

Efter modtagelse af VVM-redegørelsen gennemgår Energistyrelsen redegørelsen for at sikre, at den lever op til de stillede krav i forundersøgelsestilladelsen.

Februar 2017 Myndighedshøring af VVM-redegørelsen 

Energistyrelsen sender VVM-redegørelsen i myndighedshøring i 4 uger. Myndighederne får dermed mulighed for, at indgive høringssvar med bemærkninger til de udførte miljøundersøgelser. Efter myndighedshøringen kan det være nødvendigt, at der udføres yderligere undersøgelser som tillæg til VVM-redegørelsen.

Februar 2019: Der er gennemført en offentlig høring af VVM-redegørelsen

Energistyrelsen har gennemført en offentlig høring af miljøkonsekvensrapporten for Jammerland Bugt Havvindmøllepark og efterfølgende forholdt sig de indkomne høringssvar i selvstændige notater.

 

Lillebælt Syd

Nyhedsmail

Du kan modtage seneste nyt om Lillebælt Syd Havmøllepark ved at tilmelde dig vores nyhedsmail. Du tilmelder dig ved at sende en e-mail til open-door@ens.dk.

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsmailen ved at skrive en e-mail til open-door@ens.dk.

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger

Offentlig høring

På baggrund af Energiklagenævnets afgørelse af 20. december 2018, vil der for projektet blive gennemført en offentlig høring over det endelige projekt, inden der kan træffes afgørelse om en etableringstilladelse.

Energistyrelsen gav den 15. juni 2017 Sønderborg Forsyningsservice A/S eneret til forundersøgelser i et område nordøst for Als, mellem Als og Helnæs på Fyn. Tilladelsen blev givet med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 1288 af 27. oktober 2016 (VE-loven) §§ 22 og 23, stk. 4. Tilladelsen løber i perioden 15. juni 2017 – 15. december 2018, hvorefter Sønderborg Forsyningsservice A/S skal indsende en forundersøgelsesrapport, som bl.a. skal indeholde en vurdering af projektets virkning på miljøet (en VVM-redegørelse).

Læs Forundersøgelsestilladelse for Lillebælt Syd

Læs Høringsnotat for Lillebælt Syd

Frederikshavn Havvindmøllepark

Energistyrelsen meddeler etableringstilladelse til Frederikshavn Havvindmøllepark

Energistyrelsen har den 26. oktober 2022 meddelt etableringstilladelse til Frederikshavn Havvindmøllepark. 

Energistyrelsen har med tilladelsen givet Frederikshavn OWF ApS ret til at opføre elproduktionsanlægget Frederikshavn Havvindmøllepark. 

Etableringstilladelse til Frederikshavn Havvindmøllepark

Frederikshavn Kommune har ligeledes truffet afgørelse om tilladelse til Frederikshavn Havvindmøllepark. 

§25 tilladelse - Frederikshavn Kommune 

Opfølgning på offentlige høring af miljøkonsekvensrapport

Energistyrelsen og Frederikshavn Kommune gennemførte i perioden den 25. maj til 5. august 2022 en offentlig høring af miljøkonsekvensrapport af 7. april for Frederikshavn Havvindmøllepark med tilhørende bilag, samt udkast til myndighedernes afgørelser (2. offentlighedsfase). 

Energistyrelsen og Frederikshavn Kommune har nedenfor fremlagt høringsnotater, der indeholder resultaterne af 2. offentlighedsfase, herunder bemærkninger til de indkomne høringssvar, samt angivelse af hvordan høringssvarene er indgået i myndighedernes afgørelser.

Høringsnotat - borgere og foreninger

Høringsnotat - myndigheder 
Bilag 1 - høringsnotat

Høringsnotat - Frederikshavn Kommune
Bilag 1 - høringsnotat

Der kan klages over Energistyrelsens afgørelse

Der kan klages over Energistyrelsen afgørelse om etableringstilladelse til Frederikshavn Havvindmøllepark. En eventuel klage skal indbringes for Energiklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800, Viborg, https://naevneneshus.dk/start-din-klage, eller pr. e-mail til ekn@naevneneshus.dk. 

Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Klage over tilladelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Energiklagenævnet bestemmer anderledes.

Høring: Miljøkonsekvensrapport for Frederikshavn Havvindmøllepark

Energistyrelsen og Frederikshavn Kommune igangsætter nu en offentlig høring af miljøkonsekvensrapport for Frederikshavn Havvindmøllepark i perioden den 25. maj 2022 – 5. august 2022. Borgere, organisationer, myndigheder samt andre, der kan blive berørt af projektet, har nu mulighed for at komme med bemærkninger til etableringstilladelsen.

Høringsmaterialet består af Miljøkonsekvensrapport for Frederikshavn Havvindmøllepark af 7. april 2022 med tilhørende bilag og udkast til afgørelser. Høringsmaterialet kan læses her:

Miljøkonsekvensvurdering Frederikshavn Havvindmøllepark

Bilag 1: Feltrapport Sedimentprøver

Bilag 2: Sedimentspild

Bilag 3: HAZID report

Bilag 4: Sejladsrisikoanalyse

Bilag 5: Baggrundsrapport støj

Bilag 6.1.1: Visualiseringsrapport del 1

Bilag 6.1.2: Visualiseringsrapport del 2

Bilag 6.1.3: Visualiseringsrapport del 3

Bilag 6.2.1: Visualiseringsrapport del 1 (mellem opløsning)

Bilag 6.2.2: Visualiseringsrapport del 2 (mellem opløsning)

Bilag 7: Fuglerapport (kollisionsberegninger)

Bilag 8: Fuglerapport (reastende fugle)

Bilag 9: Afgrænsningsudtalelse Energistyrelsen

Bilag 10: Afgrænsningsudtalelse Frederikshavn Kommune

Bilag 11: Flagermusundersøgelse

Frederikshavn ansøgning om etableringstilladelse

Udkast til etableringstilladelse v. Energistyrelsen

Udkast til §25 tilladelse v. Frederikshavn Kommune

Bemærkninger sendes til Energistyrelsen

Energistyrelsen og Frederikshavn Kommune opfordrer offentligheden og berørte myndigheder til at indsende bemærkninger til etableringstilladelsen og det øvrige høringsmateriale. Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen senest den 5. august 2022. 

Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen per mail til: open-door@ens.dk eller med almindelig post til: Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V. Alle høringssvar skal være mærket med ”Høringssvar til Frederikshavn Havvindmøllepark” og med journalnummeret: 2019-82737.

Energistyrelsen gør opmærksom på, at indkomne høringssvar vil være omfattet af reglerne om aktindsigt. Energistyrelsen henstiller derfor til, at man ved afgivelse af høringssvar så vidt muligt bør undgå at inkludere unødvendige personfølsomme oplysninger.

Videre proces

Når høringen er afsluttet, udarbejder Energistyrelsen et høringsnotat, hvor styrelsen forholder sig til om de indkomne høringssvar har konsekvenser for projektet, og om Energistyrelsen kan meddele en § 25-tilladelse efter VE-loven. Høringsnotatet bliver offentliggjort på Energistyrelsens hjemmeside og annonceret med en nyhed.

Hvis der gives en § 25-tilladelse til etablering af Frederikshavn Havvindmøllepark, kan opstiller påbegynde anlægsarbejdet.

Energistyrelsen godkender forundersøgelser for Frederikshavn Havvindmøllepark

Energistyrelsen har den 26. april 2022 godkendt forundersøgelsesrapporten bestående af en miljøkonsekvensrapport for Frederikshavn Havvindmøllepark. Afgørelsen kan læses her:

Afgørelse om godkendelse af forundersøgelsesrapport

Energistyrelsen har med godkendelsen vurderet, at forundersøgelsesrapporten (miljøkonsekvensrapporten) opfylder lovens krav til indhold, og at det ikke på det foreliggende grundlag kan afvises at være relevant at udnytte energien i området. Energistyrelsens godkendelse af forundersøgelsesrapporten giver ikke projektudvikleren, Frederikshavn OWF ret til at opføre havvindmølleparken, men det giver Frederikshavn OWF (European Energy) mulighed for at gå videre til de næste skridt i ansøgningsprocessen, herunder ansøge om etableringstilladelse. Energistyrelsen tager først endelig stilling til, om der kan gives etableringstilladelse til projektet, når der har været gennemført en offentlig høring af miljøkonsekvensrapporten. 

Videre proces

Hvis Frederikshavn OWF søger om etableringstilladelse, skal miljøkonsekvensrapporten for projektet, ansøgningen om etableringstilladelse og et udkast til Energistyrelsens afgørelse sendes i en otte ugers offentlig høring, og der skal afholdes et borgermøde om projektet. 

Det forventes, at miljøkonsekvensrapport for projektet vil blive sendt i høring ultimo maj (uge 21), og at der vil blive afholdt borgermøde om projektet den 2. juni 2022 kl. 19 i det Musiske Hus i Frederikshavn. På mødet præsenteres projektudvikler European Energy miljøkonsekvensrapporten, og det vil være muligt at stille spørgsmål. På mødet deltager desuden Energistyrelsen, der er myndighed for havdelen af projektet, og Frederikshavn Kommune, der er myndighed for landdelen af projektet. Energistyrelsen opfordrer alle interesserede i at deltage på mødet.

Nyhedsmail

Du kan modtage seneste nyt om Frederikshavn Havmøllepark ved at tilmelde dig vores nyhedsmail. Du tilmelder dig ved at sende en e-mail til open-door@ens.dk.

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsmailen ved at skrive en e-mail til open-door@ens.dk.

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger

Miljøkonsekvensrapport og videre proces herfor

European Energy har den 30. juni 2021 indsendt et første udkast til miljøkonsekvensrapport for Frederikshavn Havvindmøllepark. Energistyrelsen vil nu gennemgå rapporten for at sikre, at den lever op til de stillede krav i forundersøgelsestilladelsen og Energistyrelsens afgrænsningsudtalelse fra 1. marts 2021. Herefter sender Energistyrelsen miljøkonsekvensrapporten i teknisk myndighedshøring, så myndighederne får mulighed for, at indgive bemærkninger til de udførte miljøundersøgelser. Efter denne høring er det typisk nødvendigt at udbygge miljøkonsekvensrapporten, inden den sendes i en offentlig høring. Der vil i forbindelse med den offentlige høring blive afholdt borgermøder. Det forventes, at den offentlige høring af miljøkonsekvensrapporten vil blive gennemført i 4. kvartal 2021.

Tidsfristforlængelse for indlevering af forundersøgelsesrapport for Frederikshavn havvindmøllepark

European Energy anmodede d. 16. marts 2021 om forlængelse af fristen for at indlevere forundersøgelsesrapporten til 30. juni 2021. Energistyrelsen har imødekommet European Energys ønske om tidsfristforlængelse og forlænget fristen for indlevering af forundersøgelsesrapport til d. 30. juni 2021.

Forundersøgelsestilladelse

Energi-, forsynings- og klimaministeren har den 21. december 2018 meddelt forundersøgelsestilladelse til European Energy A/S. Et vigtigt formål med forundersøgelserne er at indsamle data og analyser til brug for en vurdering af havvindmølleparkens potentielle påvirkning på miljø, natur, flytrafik mm. Resultaterne af forundersøgelserne vil blive samlet i en miljøkonsekvensrapport, som skal indleveres til Energistyrelsen senest den 31. december 2020.

Inden bygherre påbegynder udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten, gives borgere, virksomheder og andre interessenter, der kan blive berørt af projektet, mulighed for at stille spørgsmål og komme med input til miljøkonsekvensrapportens indhold.

Energistyrelsen indkaldte således i perioden 3. juli til 14. august 2019 idéer og forslag til indhold af den miljøkonsekvensrapport. Efter idéfasen har Energistyrelsen behandlet høringssvarene og i november 2019 fremsendt en afgrænsningsudtalelse til European Energy om, hvor omfattende og detaljerede de oplysninger skal være, som European Energy skal fremlægge i miljøkonsekvensrapporten. Frederikshavn Kommune har senere i februar 2021 udarbejdet en supplerende afgrænsningsudtalelse for de dele af projektet, som ønskes etableret på land. Energistyrelsen har, som en konsekvens her af, opdateret sin afgrænsningsudtalelse i marts 2021. Energistyrelsens og Frederikshavn Kommunes afgræsningsudtalelser kan læses her:

Energistyrelsens afgræsningsudtalelse kan læses her:

Afgrænsningsudtalelse –  Frederikshavn Havvindmøllepark 

Frederikshavn Kommunes udtalelse om landdelen - bilag til afgrænsningsudtalelse 

Afgrænsningsnotat - Frederikshavn Havvindmøllepark

Se idéoplæg

Se følgebrev til idéoplæg

Baggrund om projektet

European Energy har d. 18. juli 2017 søgt om tilladelse til at opstille havvindmøller i et område øst for Frederikshavn. Området og projektet er stort set identisk med det, som Energistyrelsen tidligere har givet en etableringstilladelse til. Etableringstilladelsen, som var gældende frem til 31. december 2016, blev ikke udnyttet af pågældende projektudvikler. 

Energi-, forsynings- og klimaministeren har den 21. december 2018 meddelt forundersøgelsestilladelse til European Energy A/S. En forundersøgelsestilladelse giver ikke i sig selv ret til at opføre møller på en lokalitet, men tilladelsen giver European Energy ret til at lave specifikke undersøgelser på lokaliteten.

Projektet omfatter opstilling af op til 5 havvindmøller med en installeret effekt på mellem 21,6-72 MW inden for et ca. 5,5 km2 stort område. De enkelte møller vil have en maksimal højde på 265 m.

Forundersøgelsesområdet ligger ca. 4,5 km øst for Frederikshavn Havn. Afstanden til kysten er ca. 4 km. 

Forundersøgelsestilladelse til Frederikshavn Havmøllepark

Følgebrev (Forundersøgelsestilladelse)

Der er tidligere lavet en miljøundersøgelse for et stort set identisk projekt på lokaliteten. De tilhørende miljørapporter kan læses her:

VVM-redegørelse for vindmøller ved Frederikshavn

Konsekvensvurdering vedrørende fugle, fisk og havpattedyr baseret på eksisterende data

Fiskerimæssige interesser i forundersøgelsesområde for opstilling af seks vindmøller øst for Frederikshavn

6 vindmøller ved Frederikshavn - Vurdering af sejladssikkerheden i området 

HAZID identifikation af risiko for sejladssikkerheden

Seismisk kortlægning af undersøgelsesområde

Æstetisk vurdering og visualisering 

Seismisk kortlægning af mulige kabelforbindelser

Kortlægning af bundforhold og naturtyper

Konsekvensvurdering af nedgravning af søkabel

Undersøgelse vedrørende fouragerende Splitterner i farvandet syd for Hirsholmene 2008

Skyggeberegning

Støjberegning

Æstetisk vurdering og visualisering af nyt opstillingsmønster

Konsekvensvurdering vedr. nedlægning af søkabel igennem Habitatområde nr. 4 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 11 

Aflandshage

Energistyrelsen meddeler etableringstilladelse til Aflandshage Vindmøllepark

Energistyrelsen har den 11. november 2022 meddelt etableringstilladelse til Aflandshage Vindmøllepark.

Energistyrelsen har med tilladelsen givet HOFOR Vind A/S ret til at opføre elproduktionsanlægget Aflandshage Vindmøllepark. 

Etableringstilladelse til Aflandshage Vindmøllepark

Høringsnotat - borgere
Høringsnotat - myndigheder 

ESPOO Consultation Report (Germany) September 2022 
Espoo Consultation Report Aflandshage OWF (Sverige) Sep. 2022

 

Hvidovre Kommune har ligeledes truffet afgørelse om tilladelse til Aflandshage Vindmøllepark. 

§25 tilladelse - Aflandshage Vindmøllepark

Miljøkonsekvensrapport for Aflandshage Vindmøllepark

Høringsnotat - myndigheder 

Opfølgning på offentlig høring af miljøkonsekvensrapport

Energistyrelsen og Hvidovre Kommune gennemførte både i perioden den 9. november 2021 – 20. februar 2022 og i perioden den 12. juli 2022 – 6. september 2022 offentlige høringer af miljøkonsekvensrapporten med tilhørende bilag, tre supplerende faglige rapporter for Aflandshage Vindmøllepark samt udkast til myndighedernes afgørelser.

Energistyrelsen og Hvidovre Kommune har nedenfor fremlagt høringsnotater, der indeholder resultaterne af de to offentlige høringer, herunder bemærkninger til de indkomne høringssvar, samt angivelse af hvordan høringssvarene er indgået i myndighedernes afgørelser.

Høringsnotat - borgere
Høringsnotat - myndigheder 

Der kan klages over Energistyrelsens afgørelse

Der kan klages over Energistyrelsen afgørelse om etableringstilladelse til Aflandshage Vindmøllepark. En eventuel klage skal indbringes for Energiklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800, Viborg, https://naevneneshus.dk/start-din-klage, eller pr. e-mail til ekn@naevneneshus.dk.

Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Klage over tilladelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Energiklagenævnet bestemmer anderledes.

Høring: Offentlig høring om havvindmølleprojekt Aflandshage Vindmøllepark

Energistyrelsen og Hvidovre Kommune igangsætter nu en offentlig høring i perioden 12. juli 2022 – 6. september 2022. Borgere, organisationer, myndigheder samt andre, der kan blive berørt af projektet, har nu mulighed for at komme med bemærkninger til høringen.

Energistyrelsen gennemførte i perioden 9. november 2021 – 20. februar 2022 en offentlig høring af miljøkonsekvensrapporten for Aflandshage Vindmøllepark. Energistyrelsen har nu vurderet, at der for at sikre en lovmedholdelig miljøvurderingsproces for Aflandshage projektet, skal gennemføres en ny offentlig høring, hvor offentligheden bl.a. høres over det nye materiale, som er udarbejdet i forlængelse af den forudgående høring, herunder HOFOR's ansøgning om etableringstilladelse.

Energistyrelsen har den 13. juni 2022 godkendt miljøkonsekvensrapporten for projektet og har i den forbindelse offentliggjort to høringsnotater, hvor der tages stilling til høringssvar fra den forudgående høring.  Høringsmaterialet består således af HOFOR's ansøgning om etableringstilladelse, den godkendte miljøkonsekvensrapport, et udkast til Energistyrelsens etableringstilladelse, et udkast til Hvidovre Kommunes §25-tilladelse, tre supplerende faglige rapporter, samt høringsnotater fra den forudgående offentlige høring af miljøkonsekvensrapporten. Energistyrelsen er myndighed for projektets aktiviteter på havet og Hvidovre Kommune er myndighed for projektets aktiviteter på land. Det er Energistyrelsen, der koordinerer miljøvurderingsprocessen.

Høringsmaterialet kan tilgås her: 

Miljøkonsekvensrapport Aflandshage Vindmøllepark

HOFOR's ansøgning om etableringstilladelse

Supplerende notat om fugle maj 2022

Supplerende rapport om sedimentspild ved Brøndby Strand april 2022

Supplerende rapport om støj maj 2022 

Udkast til etableringstilladelse - havdel

Udkast til §25 - landdel

Bilag til §25-tilladelse

Høringsnotat for borgere og foreninger juni 2022

Høringsnotat for myndigheder juni 2022

Bilagsrapporter mv., der har været en del af den forudgående offentlige høring, kan findes nedenfor under afsnittene ”Høring: Miljøkonsekvensrapport for Aflandshage Vindmøllepark” og ”Supplerende høringsmateriale fra 14. december 2021”

Bemærkninger sendes til Energistyrelsen

Energistyrelsen er myndighed for projektets aktiviteter på havet og Hvidovre Kommune er myndighed for projektets aktiviteter på land. Det er Energistyrelsen, der koordinerer miljøvurderingsprocessen.

Energistyrelsen og Hvidovre Kommune opfordrer offentligheden og berørte myndigheder til at indsende bemærkninger til ansøgningen og det øvrige høringsmateriale. Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen senest den 6. september 2022.

Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen per mail til: open-door@ens.dk eller med almindelig post til: Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V. Alle høringssvar skal være mærket med ”Høringssvar til Aflandshage Vindmøllepark” og med journalnummeret: 2019-82725.

Energistyrelsen gør opmærksom på, at indkomne høringssvar vil være omfattet af reglerne om aktindsigt. Energistyrelsen henstiller derfor til, at man ved afgivelse af høringssvar så vidt muligt bør undgå at inkludere unødvendige personfølsomme oplysninger.

Status og videre proces

Den 20. juni 2022 har HOFOR på baggrund af den af Energistyrelsen godkendte forundersøgelsesrapporten (miljøkonsekvensrapport) ansøgt om etableringstilladelse. Ansøgningen om etableringstilladelse er nu sammen med relevante bilag, herunder den godkendte miljøkonsekvensrapport for projektet, et udkast til Energistyrelsens etableringstilladelse, et udkast til Hvidovre Kommunes §25-tilladelse, tre supplerende faglige rapporter samt høringsnotater fra den forudgående offentlige høring af miljøkonsekvensrapporten sendt i en otte ugers offentlig høring.

Når høringen er afsluttet, udarbejder Energistyrelsen et høringsnotat, hvor vi forholder os til om de indkomne høringssvar har konsekvenser for projektet. Herefter vil Energistyrelsen tage stilling til om der kan gives etableringstilladelse til projektet (jf. VE-lovens § 25) for havdelen og Hvidovere Kommune vil tage stilling til, om der kan gives §25-tilladelse efter miljøvurderingsloven for landdelen. Høringsnotatet og etableringstilladelse bliver offentliggjort på Energistyrelsen hjemmeside og annonceret med en nyhed.

 

Energistyrelsen godkender forundersøgelser for Aflandshage Vindmøllepark

Energistyrelsen har den 13. juni 2022 godkendt forundersøgelsesrapporten bestående af miljøkonsekvensrapport af 23. november 2021 for Aflandshage Vindmøllepark.

Afgørelsen kan læses her.

Energistyrelsen har med godkendelsen vurderet, at forundersøgelsesrapporten (miljøkonsekvensrapporten) med tilhørende bilag opfylder lovens krav til indhold, og at det ikke på det foreliggende grundlag kan afvises at være relevant at udnytte energien i området. Energistyrelsens godkendelse af forundersøgelsesrapporten giver ikke projektudvikleren, HOFOR Vind A/S (HOFOR) ret til at opføre havvindmølleparken, men det giver HOFOR mulighed for at gå videre til de næste skridt i ansøgningsprocessen, herunder ansøge om etableringstilladelse. Energistyrelsen tager først endelig stilling til, om der kan gives etableringstilladelse til projektet, når der har været gennemført en ny offentlig høring af HOFOR´s ansøgning om etableringstilladelse, høringsnotater fra den tidligere offentlige høring af miljøkonsekvensrapporten (nov. 21 - feb. 22), samt supplerende faglige rapporter. 

Der kan klages over Energistyrelsens afgørelse om godkendelse af forundersøgelsesrapporten. Klager kan i henhold til § 66 i VE-loven af klageberettigede indbringes for Energiklagenævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg. Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter at nærværende afgørelse er meddelt. 

Status og videre proces

Der blev i perioden fra 29. november 2021 til 20. februar 2022 afholdt en offentlig høring af miljøkonsekvensrapporten for projektet. Energistyrelsen har forholdt sig til de indkomne høringssvar og har på den baggrund udarbejdet høringsnotater og HOFOR har på baggrund af høringssvarene lavet én tillægsrapport om støj, én tillægsrapport om sedimentspild og én tillægsrapport om projektets påvirkning på fugle. 

Høringsnotat for borgere og foreninger juni 2022

Høringsnotat for myndigheder juni 2022

Supplerende notat om fugle maj 2022

Supplerende rapport om sedimentspild ved Brøndby Strand april 2022

Supplerende rapport om støj maj 2022 

Hvis HOFOR ansøger om etableringstilladelse, skal ansøgningen om etableringstilladelse, den godkendte miljøkonsekvensrapport med relevante bilag, et udkast til Energistyrelsens etableringsafgørelse, de ovennævnte tre supplerende faglige rapporter, samt høringsnotater fra den gennemførte offentlige høring af miljøkonsekvensrapporten sendes i en ny otte ugers offentlig høring. Såfremt HOFOR ansøger om etableringstilladelse forventes det, at miljøkonsekvensrapport for projektet vil blive sendt i høring medio juli (uge 28).

 

Supplerende høringsmateriale fra 14. december 2021

HOFOR har i december 2021 indleveret en temarapport om geotekniske og geofysiske forundersøgelser, der skal indgå i den pågående offentlig høring af miljøkonsekvensrapporten for Aflandshage Vindmøllepark.

Rapporten kan læse nedenfor.

Temarapporten omhandler alene de geotekniske og geofysiske undersøgelser og den mulige påvirkning af havpattedyr (sæler og marsvin) fra disse undersøgelser, der skal laves før selve anlægsarbejdet for havvindmølleparken kan igangsættes. Temarapporten ændrer således ikke på vurderingen af miljøpåvirkningerne fra selve havvindmølleparken.

Høringsmaterialet er desuden opdateret med et justeret udkast til §25 tilladelse fra Hvidovre Kommune.

Frist for indsendelse af høringssvar, information om borgermøde mv., er uændret og fremgår nedenfor.

Temarapport om geotekniske og geofysiske undersøgelser

Bilag til Temarapport om geotekniske og geofysiske undersøgelser

Udkast til §25 tilladelse 

Energistyrelsen blev d. 11. januar opmærksom på, at der var en fejl i ovenstående dokument ”Udkast til §25 tilladelse”, som umiddelbart her efter blev erstattet af det korrigerede dokument. Energistyrelsen fandt det i den forbindelse ikke nødvendigt at forlænge høringsperioden, idet der fortsat var mere end 5 uger tilbage af høringen.

Høring: Miljøkonsekvensrapport for Aflandshage Vindmøllepark

Energistyrelsen og Hvidovre Kommune igangsætter nu en offentlig høring af miljøkonsekvensrapport for Aflandshage Vindmøllepark i perioden 29. november 2021 – 20. februar 2022. Borgere, organisationer, myndigheder samt andre, der kan blive berørt af projektet, har nu mulighed for at komme med bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten.

Høringsmaterialet kan læses her:

Miljøkonsekvensrapport Aflandshage Vindmøllepark

Bilag 1 - Visualiseringsrapport (del 1)

Bilag 1 - Visualiseringsrapport (del 2)

Bilag 1 - Visualiseringsrapport (del 3)

Bilag 1 - Visualiseringsrapport (del 4)

Bilag 1 - Visualiseringsrapport (del 5)

Bilag 2 - Kumulative vindmølleprojekter 

Baggrundsrapport - Arealinteresser 

Baggrundsrapport - Emissioner 

Baggrundsrapport - Fugle 

Baggrundsrapport - Havbund, flora og fauna 

Baggrundsrapport - Havpattedyr 

Baggrundsrapport - Kystmorfofologi, klapning, hydraulik mv. 

Baggrundsrapport - Luftbåren støj 

Baggrundsrapport - Marin arkæologi 

Baggrundsrapport - Natur og land

Baggrundsrapport - Radaranlæg og radiokæder 

Baggrundsrapport - Sedimentanalyser 

Baggrundsrapport - Teknisk projektbeskrivelse 

Baggrundsrapport - Undervandsstøj

Baggrundsrapport - UXO 

Baggrundsrapport - Sejledsrisikoanalyse (del 1)

Baggrundsrapport - Sejledsrisikoanalyse (del 2)

Model for etableringstilladelse 

Temarapport om geotekniske og geofysiske undersøgelser

Bilag til Temarapport om geotekniske og geofysiske undersøgelser

Høringsbrev

Virtuelt informationsmøde om projektet d. 12. januar 2022

Der blev afholdt et informationsmøde om projektet, med deltagelse af Energistyrelsen, Hvidovre Kommune og projektudvikleren HOFOR. Mødet blev holdt virtuelt onsdag d. 12. januar kl. 19:00.

Et link til informationsmødet vil kunne findes her.   

Videre proces

Når høringen er afsluttet, udarbejder Energistyrelsen et høringsnotat, hvor vi forholder os til om de indkomne høringssvar har konsekvenser for projektet og om Energistyrelsen kan meddele en § 24-godkendelse af miljørapporten efter VE-loven. Høringsnotatet bliver offentliggjort på Energistyrelsen hjemmeside og annonceret med en nyhed.

Hvis miljøkonsekvensrapporten godkendes, skal opstiller ansøge om en etableringstilladelse efter VE-loven til anlægget på havet. Energistyrelsen tager først endelig stilling til, om der kan gives etableringstilladelse til projektet (jf. VE-lovens § 25), når miljøkonsekvensrapporten er godkendt og en ansøgning er modtaget.

Energistyrelsen har den 4. december 2020 sendt afgrænsningsudtalelser til Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR) vedr. deres to havvindmølleprojekter i Øresund (Aflandshage og Nordre Flint).

Der skal udarbejdes miljøvurderinger for to mulige havvindmølleparker, efter at HOFOR tilbage i 2019 fik tilladelse til at lave forundersøgelser for de to projekter. Energistyrelsen gennemførte i slutningen af 2019 en høring af offentligheden og berørte myndigheder og opfordrede i den forbindelse til at indsende idéer og forslag til indholdet af de miljøkonsekvensrapporter, som Hovedstadens Forsyningsselskab (HOFOR) skal udarbejde for de to projekter Nordre Flint- og Aflandshage havvindmølleparker. På baggrund af den offentlige høring, myndighedernes erfaringer fra et lignende projekt samt kravene i miljøvurderingslovens § 20 og bilag 7 er der nu udarbejdet afgrænsningsudtalelser for begge projekter.

Afgrænsningsudtalelser og høringsnotater fra idéfasen kan læse her:

Afgrænsningsudtalelse - Aflandshage

Afgrænsningsnotat - Aflandshage

Høringsnotat - offentligehed

Høringsnotat - myndigheder

Høringsnotet - Espoo

En afgrænsningsudtalelse udgør myndighedernes bestilling til bygherre om, hvilke miljøvurderinger og undersøgelser der som udgangspunkt skal gennemføres for samlet at kunne vurdere projektets miljømæssige konsekvenser.

Den offentlige høring af miljøkonsekvensrapporterne for projekterne forventes gennemført i foråret 2021.

Nyhedsmail

Du kan modtage seneste nyt om Aflandshave Havmøllepark ved at tilmelde dig vores nyhedsmail. Du tilmelder dig ved at sende en e-mail til open-door@ens.dk.

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsmailen ved at skrive en e-mail til open-door@ens.dk.

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger

Høring

På baggrund af Energiklagenævnets afgørelse af 20. december 2018, vil der for projektet blive gennemført en offentlig høring over det endelige projekt, inden der kan træffes afgørelse om en etableringstilladelse.

Energistyrelsen har den 6. marts 2019 meddelt forundersøgelsestilladelse til HOFOR Vind A/S. Tilladelsen er gældende frem til 31. december 2020. Tilladelsen kan påklages inden for 4 uger efter, at tilladelsen er meddelt.

HOFOR Vind A/S har med ansøgning af 4. oktober 2016 søgt om tilladelse til at lave forundersøgelser for etablering af havvindmøller i et område syd for Aflandshage i Øresund. HOFOR har efterfølgende i november 2017 opdateret deres ansøgning, så projektområdet nu er indskrænket, så der i højere grad tages hensyn til flytrafikken omkring Købehavns Lufthavn. Undersøgelsesområdet er samtidig udvidet i sydlig retning.

Projektet omfatter opstilling af mellem 25-63 havvindmøller med en installeret effekt på 250 MW. De enkelte møller vil have en maksimal højde på op til 220 m og en effekt på mellem 4-10 MW. Forundersøgelsesområdet er placeret i Øresund i området mellem Stevns og Amagers sydspids. Det samlede forundersøgelsesområde er ca. 65 km2, hvoraf det potentielle område for havvindmøller udgør ca. 44 km2. Afstanden fra kysten og til de nærmeste potentielle havvindmøller vil være mere end 8 km.

Forundersøgelsestilladelse for Aflandshage havvindmøllepark

Kort over muligt område til opstilling af vindmøller i Øresund

Der skal udarbejdes en miljøvurdering af Aflandshage Vindmøllepark, hvor HOFOR har fået tilladelse til at lave forundersøgelser for opstilling af en havvindmøllepark i et område syd for Aflandshage i Øresund. Inden bygherre påbegynder udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten, gives berørte borgere, virksomheder, myndigheder og andre interessenter mulighed for at komme med idéer og forslag til, hvad der skal indgå i miljøkonsekvensrapporten.

Energistyrelsen indkaldte således i perioden 21. oktober 2019 til 18. november 2019 ideer og forslag til input i miljøkonsekvensrapporten. Efter idéfasen har Energistyrelsen gennemgået og behandlet høringssvarene og udarbejder nu en afgrænsningsudtalelse til HOFOR om, hvor omfattende og detaljerede oplysningerne, de skal fremlægge i miljøkonsekvensrapporten skal være. 

Følgebrev til idéfase for Aflandshage

Idéoplæg for Aflandshage

Nordre Flint

Energistyrelsen har den 4. december 2020 sendt afgrænsningsudtalelser til Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR) vedr. deres to havvindmølleprojekter i Øresund (Aflandshage og Nordre Flint).

Der skal udarbejdes miljøvurderinger for to mulige havvindmølleparker, efter at HOFOR tilbage i 2019 fik tilladelse til at lave forundersøgelser for de to projekter. Energistyrelsen gennemførte i slutningen af 2019 en høring af offentligheden og berørte myndigheder og opfordrede i den forbindelse til at indsende idéer og forslag til indholdet af de miljøkonsekvensrapporter, som Hovedstadens Forsyningsselskab (HOFOR) skal udarbejde for de to projekter Nordre Flint- og Aflandshage havvindmølleparker. På baggrund af den offentlige høring, myndighedernes erfaringer fra et lignende projekt samt kravene i miljøvurderingslovens § 20 og bilag 7 er der nu udarbejdet afgrænsningsudtalelser for begge projekter.

Afgrænsningsudtalelser og høringsnotater fra idéfasen kan læse her:

Afgrænsningsudtalelse - Nordre Flindt  

Afgrænsningsnotat - Nordre Flindt

Bilag til afgrænsningsnotat (placering af transformerstation)

Høringsnotat - myndigheder    

Høringsnotat - Espoo

En afgrænsningsudtalelse udgør myndighedernes bestilling til bygherre om, hvilke miljøvurderinger og undersøgelser der som udgangspunkt skal gennemføres for samlet at kunne vurdere projektets miljømæssige konsekvenser.

Den offentlige høring af miljøkonsekvensrapporterne for projekterne forventes gennemført i foråret 2021.

Nyhedsmail

Du kan modtage seneste nyt om Nordre Flint Havmøllepark ved at tilmelde dig vores nyhedsmail. Du tilmelder dig ved at sende en e-mail til open-door@ens.dk.

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsmailen ved at skrive en e-mail til open-door@ens.dk.

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger

Høring

På baggrund af Energiklagenævnets afgørelse af 20. december 2018, vil der for projektet blive gennemført en offentlig høring over det endelige projekt, inden der kan træffes afgørelse om en etableringstilladelse.

Energistyrelsen har den 6. marts 2019 meddelt forundersøgelsestilladelse til HOFOR Vind A/S. Tilladelsen er gældende frem til 31. december 2020. Tilladelsen kan påklages inden for 4 uger efter, at tilladelsen er meddelt.

HOFOR Vind A/S har med ansøgning fra 2011 og supplerende ansøgning af 4. oktober 2016 søgt om tilladelse til at lave forundersøgelser for etablering af havvindmøller i et område øst for Saltholm i Øresund. HOFOR har efterfølgende i november 2017 opdateret deres ansøgning, så projektområdet nu er indskrænket, så der i højere grad tager hensyn til flytrafikken omkring Købehavns Lufthavn

Projektet omfatter opstilling af op til 16-40 havvindmøller med en installeret effekt på 160 MW. De enkelte møller vil have en maksimal højde på op til 220 m og en effekt på mellem 4 -10 MW. Forundersøgelsesområdet øst for Saltholm i Øresund.

Det samlede forundersøgelsesområde er ca. 42 km2, hvoraf det potentielle område for havvindmøller udgør ca. 17 km2. Afstanden til kysten og til de nærmeste potentielle havvindmøller er mere end 8 km.

Forundersøgelsestilladelse for Nordre Flint havvindmøllepark

Kort over muligt område til opstilling af vindmøller i Øresund

Der skal udarbejdes en miljøvurdering af Nordre Flint Vindmøllepark, hvor HOFOR har fået tilladelse til at lave forundersøgelser for opstilling af en havvindmøllepark i et område øst for Saltholm i Øresund. Inden bygherre påbegynder udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten, gives berørte borgere, virksomheder, myndigheder og andre interessenter mulighed for at komme med idéer og forslag til, hvad der skal indgå i miljøkonsekvensrapporten. 

Energistyrelsen indkaldte således i perioden 21. oktober 2019 til 18. november 2019 ideer og forslag til input i miljøkonsekvensrapporten. Efter idéfasen har Energistyrelsen gennemgået og behandlet høringssvarene og udarbejder nu en afgrænsningsudtalelse til HOFOR om, hvor omfattende og detaljerede oplysningerne, de skal fremlægge i miljøkonsekvensrapporten skal være. 

Følgebrev til idéfase for Nordre Flint

Idéoplæg for Nordre Flint   

Thor havvindmøllepark

Med Energiaftale 2018 besluttede samtlige Folketingets partier at opføre tre nye havvindmølleparker i Danmark frem mod 2030. Den 28. februar 2019 besluttede energiforligskredsen, at den første af de tre parker skal ligge i Nordsøen ud for Nissum Fjord min. 20 kilometer ude på havet. Den nye park skal hedde Thor efter Thorsminde, som er nærmeste landkending. Havmølleparken bliver på minimum 800 MW og maksimalt 1000 MW.

Klik her for at følge udviklingen i Thor havmølleparken

Læs pressemeddelelse af 28. februar 2019

Forundersøgelsestilladelse til forundersøgelser for Thor havmøllepark

Energistyrelsen har d. 27. juni 2019 meddelt forundersøgelsestilladelse vedrørende Thor havmøllepark til Energinet. Tilladelsen er gældende til 1. april 2021. Energistyrelsen har samtidig afgjort, at forundersøgelserne ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt). Selve hovedprojektet er derimod omfattet af krav om miljøvurdering, og der vil således blive gennemført miljøundersøgelser af selve projektet i den kommende tid, herunder høringer af borgere og interessenter. Forundersøgelsestilladelsen i sig selv giver ikke ret til at opføre havvindmøller, og der er med forundersøgelsestilladelsen ikke taget stilling til, hvorvidt der kan opstilles møller på den givne lokalitet.

Der kan i henhold til § 66 i VE-loven klages over Energistyrelsens afgørelse. En eventuel klage skal indbringes for Energiklagenævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg. Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at nærværende tilladelse er meddelt. Tilladelsen kan ikke tages i brug før udløbet af 4-ugers perioden.

Læs forundersøgelsestilladelsen

 

Kadet Banke Havmøllepark

Opdateret ansøgning om forundersøgelsestilladelse sendes i myndighedshøring 


Energistyrelsen har den 5. maj 2022 modtaget en opdateret ansøgning fra Wind Estate om forundersøgelsestilladelse til et område sydøst for Møn, hvor de ønsker at opstille havvindmøller. 

Det opdaterede havvindmølleprojekt omfatter 25 – 50 havvindmøller med en parkkapacitet på 500 MW. 

Den enkelte havvindmølle vil have en maksimal totalhøjde på 325 m. 

Forundersøgelsesområdet er det samme som tidligere ansøgt, og ligger 13 km sydøst for Møn og 20 kilometer fra Falster.

Det opdaterede ansøgningsmateriale blev sendt i myndighedshøring i perioden 25. maj 2022 til 24. juni 2022.

Den oprindelige ansøgning til projektet har tidligere været i myndighedshøring i perioden fra 11. oktober til 11. december 2019. Der er imidlertid endnu ikke truffet endelig afgørelse om den oprindelige ansøgning, og der er siden høringen blev afsluttet opstået et ønske om visse ændringer i projektet – dels i forhold til antal møller samt mølletype, dels i forhold til at kunne undersøge direkte tilslutning til power-to-x anlæg.

WSP har udarbejdet nedenstående notater, dels om vurdering af behovet for miljøvurdering af forundersøgelsen (dvs. miljøvurdering af selve undersøgelsesprogrammet), dels vedr. en væsentlighedsvurdering i forhold til omkringliggende natura 2000 områder.

Videre proces

Når høringen er afsluttet, vil klima-, energi- og forsyningsministeren, bl.a. på baggrund af indkomne høringssvar, træffe afgørelse om, hvorvidt der kan gives forundersøgelsestilladelse, jf. VE-lovens  § 23, stk. 4, jf. § 22. Ministeren inddrager bl.a. miljømæssige, planmæssige og samfundsøkonomiske hensyn i vurderingen.

Det bemærkes, at en forundersøgelsestilladelse ikke indebærer, at der gives tilladelse til at opstille møller på den givne lokalitet, men alene at der kan gennemføres nødvendige undersøgelser for projektet.

Ansøgning Kadet Banke

Væsentlighedsvurdering Kadet Banke

Vurdering af behov for miljøvurdering af forundersøgelse 

Nyhedsmail

Du kan modtage seneste nyt om Kadet Banke Havmøllepark ved at tilmelde dig vores nyhedsmail. Du tilmelder dig ved at sende en e-mail til open-door@ens.dk.

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsmailen ved at skrive en e-mail til open-door@ens.dk.

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger

Ansøgning om forundersøgelsestilladelse

Energistyrelsen har den 22. maj 2019 modtaget en ansøgning om forundersøgelsestilladelse fra Wind Estate til et område sydøst for Møn, hvor de ønsker at opstille havvindmøller. Energistyrelsen modtog den 28. juni 2019 en revideret ansøgning fra Wind Estate.

Havvindmølleprojektet omfatter 72 havvindmøller med en installeret effekt på mellem 504 – 864 MW.

Den enkelte havvindmølle vil have en maksimal højde på 230 meter inklusiv vingerne.

Forundersøgelsesområdet ligger omtrent 13 km sydøst for Møn og 20 kilometer fra Falster.

Hvis der gives en forundersøgelsestilladelse, vil selskabet indsamle viden om miljøet og dyrene i området. Dette data analyseres, og der laves en miljøkonsekvensrapport, som Energistyrelsen skal godkende. Herefter kan der søges om etableringstilladelse. Energistyrelsen tager først i forbindelse med etableringstilladelsen stilling til, om det konkrete vindmølleprojekt kan realiseres i området.   Etableringstilladelsen vil også udgøre godkendelsen efter miljøvurderingsloven. Der vil i den forbindelse blive gennemført en offentlig høring af borgere, som indgår i bedømmelsen af, om der skal meddeles etableringstilladelse, skulle dette blive relevant.

En forundersøgelsestilladelse er som udgangspunkt gældende i ét år.

Energistyrelsen gennemførte i perioden 11. oktober til 11.december 2019 en myndighedshøring af ansøgningen om forundersøgelsestilladelse. 
​Energistyrelsen har forholdt sig til de indkomne høringssvar, og er i gang med at udarbejde høringsnotater med resumé af høringssvarene.

Herefter oversendes materiale til klima, - energi- og forsyningsministeren, der tager stilling til, om der bør meddeles forundersøgelsestilladelse. Ministeren kan i sin afgørelse tage hensyn til miljøet, søfart, samfundsøkonomi, forsyningssikkerhed mv.

Vindmølleprojekt ved Kadet Banke

Kadet Banke Havmøllepark - miljøvurdering fugle

Paludan Flak

Opdateret ansøgning om forundersøgelsestilladelse sendes i myndighedshøring 

Energistyrelsen har den 5. maj 2022 modtaget en opdateret ansøgning fra Wind Estate om forundersøgelsestilladelse til et område sydøst for Samsø, hvor de ønsker at opstille havvindmøller. 

Det opdaterede havvindmølleprojekt omfatter 14 - 22 havvindmøller med en parkkapacitet på 220 - 280 MW. 

Den enkelte havvindmølle vil have en maksimal totalhøjde på 250 m. 

Forundersøgelsesområdet er det samme som tidligere ansøgt, og ligger 3,5 km fra Samsø. Afstanden til de øvrige omkringliggende kyster 8,5 km til Fynshoved, 15,7 km til Nordfyn, 16,1 km til Endelave, 15 km til Røsnæs og 19 km til Asnæs. 

Det opdaterede ansøgningsmateriale sendes i myndighedshøring i perioden 25. maj 2022 til 24. juni 2022.

Den oprindelige ansøgning til projektet har tidligere været i myndighedshøring i perioden fra 11. oktober til 11. december 2019. Der er imidlertid endnu ikke truffet endelig afgørelse om den oprindelige ansøgning, og der er siden høringen blev afsluttet opstået et ønske om visse ændringer i projektet – dels i forhold til antal møller samt mølletype, dels i forhold til at kunne undersøge direkte tilslutning til power-to-x anlæg.

WSP har udarbejdet nedenstående notater, dels om vurdering af behovet for miljøvurdering af forundersøgelsen (dvs. miljøvurdering af selve undersøgelsesprogrammet), dels vedr. en væsentlighedsvurdering i forhold til omkringliggende natura 2000 områder.

Videre proces

Når høringen er afsluttet, vil klima-, energi- og forsyningsministeren, bl.a. på baggrund af indkomne høringssvar, træffe afgørelse om, hvorvidt der kan gives forundersøgelsestilladelse, jf. VE-lovens  § 23, stk. 4, jf. § 22. Ministeren inddrager bl.a. miljømæssige, planmæssige og samfundsøkonomiske hensyn i vurderingen.

Det bemærkes, at en forundersøgelsestilladelse ikke indebærer, at der gives tilladelse til at opstille møller på den givne lokalitet, men alene at der kan gennemføres nødvendige undersøgelser for projektet.

Ansøgning Paludan Flak

Væsentlighedsvurdering Paludan Flak

Vurdering af behov for miljøvurdering af forundersøgelse

Nyhedsmail

Du kan modtage seneste nyt om Palundan Flak Havmøllepark ved at tilmelde dig vores nyhedsmail. Du tilmelder dig ved at sende en e-mail til open-door@ens.dk.

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsmailen ved at skrive en e-mail til open-door@ens.dk.

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger

Ansøgning om forundersøgelsestilladelse

Energistyrelsen har den 3. maj 2019 modtaget en ansøgning fra Wind Estate om forundersøgelsestilladelse til et havvindmølleparkprojekt sydøst for Samsø. Energistyrelsen modtog den 27. maj 2019 en revideret ansøgning fra Wind Estate.

Havvindmølleprojektet omfatter 19 – 22 havvindmøller med en installeret effekt på 154 – 228 MW. Den enkelte havvindmølle vil have en maksimal højde på 230 meter inklusiv vingerne.

Der står i dag 10 havvindmøller syd for Samsø på Paludan Flak. De er placeret i den vestlige del af det område, der nu søges om tilladelse til at forundersøge. På sigt er det Wind Estates plan, at de eksisterende 10 havvindmøller skal udskiftes af 7 nye vindmøller, så der i alt vil stå 19-22 møller på Paludan flak.

Området ligger 3,5 km fra Samsø. Afstanden til de øvrige omkringliggende kyster er over 8 km. 8,5 kilometer til Fynshoved, 15,7 kilometer til Nordfyn, 16,1 kilometer til Endelave, 15 kilometer til Røsnæs og 19 kilometer til Asnæs.

Hvis der gives en forundersøgelsestilladelse, vil selskabet indsamle viden om miljøet og dyrene i området. Dette data analyseres, og der laves en forundersøgelsesrapport, som Energistyrelsen skal godkende. Herefter kan der søges om etableringstilladelse. Energistyrelsen tager først i forbindelse med etableringstilladelsen stilling til, om det konkrete vindmølleprojekt kan realiseres i området. Etableringstilladelsen vil også udgøre godkendelsen efter miljøvurderingsloven. Der vil i den forbindelse blive gennemført en offentlig høring af borgere, som indgår i bedømmelsen af, om der skal meddeles etableringstilladelse, skulle dette blive relevant.

En forundersøgelsestilladelse er som udgangspunkt gældende i ét år.

Energistyrelsen gennemførte i perioden 11. oktober til 11.december 2019 en myndighedshøring af ansøgningen om forundersøgelsestilladelse. 
Energistyrelsen har forholdt sig til de indkomne høringssvar, og er i gang med at udarbejde høringsnotater med resumé af høringssvarene.

Herefter oversendes materiale til klima, - energi- og forsyningsministeren, der tager stilling til, om der bør meddeles forundersøgelsestilladelse. Ministeren kan i sin afgørelse tage hensyn til miljøet, søfart, samfundsøkonomi, forsyningssikkerhed mv.

Udbygning af kystnært vindmølleprojekt ved Paludan Flak

Treå Møllebugt

Nyhedsmail

Du kan modtage seneste nyt om Treå Møllebugt Havmøllepark ved at tilmelde dig vores nyhedsmail. Du tilmelder dig ved at sende en e-mail til open-door@ens.dk.

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsmailen ved at skrive en e-mail til open-door@ens.dk.

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger

Ansøgning om forundersøgelsestilladelse

 

Wind Estate har den 22. maj 2019 ansøgt om forundersøgelsestilladelse til et havvindmølleprojekt i den vestlige del af Kattegat, sydøst for Aalborg.

Havvindmølleprojektet består af 60 – 62 havvindmøller med en installeret effekt på 434 – 720 MW. Den enkelte havvindmølle vil have en maksimal højde på 230 meter inklusiv vingerne.

Treå Havvindmøllepark vil få en afstand på 17 km til den nærmeste kyst i vestlig retning, 19 km til nærmeste kyst i sydlig retning og 25 km til Anholt, som er nærmeste land i østlig retning. Læsø er nærmeste kyst mod nord, med en afstand på 40 km.

Hvis der gives en forundersøgelsestilladelse, vil selskabet indsamle viden om miljøet og dyrene i området. Dette data analyseres og der laves en forundersøgelsesrapport, som Energistyrelsen skal godkende. Herefter kan der ansøges om etableringstilladelse. Energistyrelsen tager først i forbindelse med etableringstilladelsen stilling til, om det konkrete vindmølleprojekt kan realiseres i området.   Etableringstilladelsen vil også udgøre godkendelsen efter miljøvurderingsloven. Der vil i den forbindelse blive gennemført en offentlig høring af borgere, som indgår i bedømmelsen af, om der skal meddeles etableringstilladelse, skulle dette blive relevant.

En forundersøgelsestilladelse er som udgangspunkt gældende i ét år.

Energistyrelsen gennemførte i perioden 11. oktober til 11.december 2019 en myndighedshøring af ansøgningen om forundersøgelsestilladelse. 
​Energistyrelsen har forholdt sig til de indkomne høringssvar, og er i gang med at udarbejde høringsnotater med resumé af høringssvarene.

Herefter oversendes materiale til klima, - energi- og forsyningsministeren, der tager stilling til, om der bør meddeles forundersøgelsestilladelse. Ministeren kan i sin afgørelse tage hensyn til miljøet, søfart, samfundsøkonomi, forsyningssikkerhed mv.

Vindmølleprojekt ved Treå Møllebugt 

Vindmølleprojekt ved Treå Møllebugt - supplerende analyse vedr. fuglebeskyttelse

Lolland Havvindmøllepark

Opdateret ansøgning om forundersøgelsestilladelse sendes i myndighedshøring 

Energistyrelsen har den 12. maj 2022 modtaget en opdateret ansøgning fra European Energy A/S om forundersøgelsestilladelse til et område ved Lollands Sydkyst, hvor de ønsker at opstille havvindmøller. 

Havvindmølleprojekt omfatter 9-42 havvindmøller med en parkkapacitet på mellem 130-260 MW. 

Den enkelte havvindmølle vil have en maksimal totalhøjde på 300 m. 

Forundersøgelsesområdet er beliggende i en afstand af ca. 2.5 km til 8 km ud fra Lollands sydkyst. 

Ansøgningsmateriale sendes i myndighedshøring i perioden 9. juni 2022 til 1. august 2022.

Videre proces

Når høringen er afsluttet, vil klima-, energi- og forsyningsministeren, bl.a. på baggrund af indkomne høringssvar, træffe afgørelse om, hvorvidt der kan gives forundersøgelsestilladelse, jf. VE-lovens  § 23, stk. 4, jf. § 22. Ministeren inddrager bl.a. miljømæssige, planmæssige og samfundsøkonomiske hensyn i vurderingen.

Det bemærkes, at en forundersøgelsestilladelse ikke indebærer, at der gives tilladelse til at opstille møller på den givne lokalitet, men alene at der kan gennemføres nødvendige undersøgelser for projektet.

Ansøgning om forundersøgelsestilladelse

Ærø Forsøgsmølle

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt for at udsætte og teste en flydende vertikal 11 kW havvindmølle 

H2mill ApS har med ansøgning af den 9. april 2022, supplerende oplysninger den 19. maj 2022 og opdateret ansøgning af den 25. september 2022 og 12. januar 2023 ansøgt om at udsætte og teste en flydende vertikal 11 m havvindmølle 600 meter fra kysten på Ærø i den nordlige del af Marstal Havn. Anlægget skal udlægges i 2 til 3 på hinanden følgende vinterhalvår (oktober til marts) med start i oktober 2023. 

Havvindmøllen er 11 meter høj, målt fra havoverfladen og stikker 4, 5 meter under havoverfladen. Møllen skal fæstnes på havbunden med tre ankre. 

Havvindmøllen har en elektrisk produktionskapacitet på 11 kW. Den producerede energi lagres i batterier i møllens krop og der kommer derfor ikke til at være ilandføringskabler, da møllen ikke skal forbindes til elnettet. 

Projektet, der vedrører etablering og test af en den flydende vertikale 11 kW havvindmølle, er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, litra j, og er derfor screeningspligtigt i medfør af miljøvurderingsloven.

Afgørelse 

Energistyrelsen har på baggrund af en screening efter miljøvurderingslovens § 21 vurderet, at H2mill ApS ansøgning om at udsætte og teste havvindmøllen på den ansøgte lokalitet, ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorefter der ikke er krav om miljøvurdering. 

Bilag 1 - Afgørelse om ikke VVM-pligt for at udsætte flydende vertikal 11 kW havvindmølle

Bilag 2 - Ansøgning om forundersøgelsestilladelse fra H2mill Marstal

Ansøgning om forundersøgelsestilladelse for en 11 kW flydende havvindmølle ved Marstal Havn på Ærø sendes i myndighedshøring

Energistyrelsen har den 8. april 2022 modtaget en ansøgning fra H2mill ApS om forundersøgelsestilladelse til et område ved Marstal Havn på Ærø, hvor virksomheden ønsker at opstille og teste en flydende mølle på havet.

Projektet omfatter en flydende mølle med en kapacitet på 11 kW. Den maksimale totalhøjde (fra havoverflade til vingespids) er 11 meter.

Forundersøgelsesområdet ligger 600 meter fra kysten på Ærø nord for Marstal Havn.

Ansøgningsmaterialet sendes i myndighedshøring i perioden fra den 17. juni til den 8. juli 2022

Videre proces

Når høringen er afsluttet, vil klima-, energi- og forsyningsministeren, bl.a. på baggrund af indkomne høringssvar, træffe afgørelse om, hvorvidt der kan gives forundersøgelsestilladelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1791 af 2021 om fremme af vedvarende energi § 23, stk. 4, jf. § 22. Ministeren inddrager bl.a. miljømæssige, planmæssige og samfundsøkonomiske hensyn i vurderingen.

Det bemærkes, at en forundersøgelsestilladelse ikke indebærer, at der gives tilladelse til at opstille havvindmøllen på den givne lokalitet, men alene at der kan gennemføres nødvendige undersøgelser for projektet.

Ansøgning om forundersøgelsestilladelse til Ærø Forsøgsmølle

Frederikshavn Nord Havvindmøllepark

Ansøgning om forundersøgelsestilladelse for Frederikshavn Nord havvindmøllepark sendes i myndighedshøring 

Energistyrelsen har den 22. juni 2022 modtaget en ansøgning fra European Energy A/S om forundersøgelsestilladelse til et område ved Frederikshavn, hvor virksomheden ønsker at opstille havvindmøller. 

Havvindmølleprojektet omfatter 10 – 40 havvindmøller med en parkkapacitet på 150 – 500 MW. Den maksimale totalhøjde (fra havoverflade til vingespids) forventes at ligge i et spænd mellem 182 – 270 m.

Forundersøgelsesområdet ligger Nordøst fra Frederikshavn, og har en afstand på minimum 4 km fra kysten.

Ansøgningsmaterialet sendes i myndighedshøring i perioden fra den 27. juni til den 22. august 2022

Videre proces

Når høringen er afsluttet, vil klima-, energi- og forsyningsministeren, bl.a. på baggrund af indkomne høringssvar, træffe afgørelse om, hvorvidt der kan gives forundersøgelsestilladelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1791 af 2021 om fremme af vedvarende energi § 23, stk. 4, jf. § 22. Ministeren inddrager bl.a. miljømæssige, planmæssige og samfundsøkonomiske hensyn i vurderingen.

Det bemærkes, at en forundersøgelsestilladelse ikke indebærer, at der gives tilladelse til at opstille havvindmøller på den givne lokalitet, men alene at der kan gennemføres nødvendige undersøgelser for projektet.

Ansøgning om forundersøgelsestilladelse – Frederikshavn Nord

 

 

Guldborgsund havvindmøllepark

Ansøgning om forundersøgelsestilladelse for en havvindmøllepark ud for Falsters kyst sendes i myndighedshøring 


Energistyrelsen har den 22. juni 2022 modtaget en ansøgning fra European Energy A/S om forundersøgelsestilladelse til et område ud for Falsters kyst, hvor virksomheden ønsker at opstille havvindmøller. 

Havvindmølleprojektet omfatter 11 – 50 havvindmøller med en parkkapacitet på 150 – 500 MW. Den maksimale totalhøjde (fra havoverflade til vingespids) forventes at ligge i et spænd mellem 182 – 270 m.

Forundersøgelsesområdet ligger ud for Falsters kyst, og har en afstand på minimum 4 km fra kysten.
Ansøgningsmaterialet sendes i myndighedshøring i perioden fra den 27. juni til den 22. august 2022


Videre proces

Når høringen er afsluttet, vil klima-, energi- og forsyningsministeren, bl.a. på baggrund af indkomne høringssvar, træffe afgørelse om, hvorvidt der kan gives forundersøgelsestilladelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1791 af 2021 om fremme af vedvarende energi § 23, stk. 4, jf. § 22. Ministeren inddrager bl.a. miljømæssige, planmæssige og samfundsøkonomiske hensyn i vurderingen.

Det bemærkes, at en forundersøgelsestilladelse ikke indebærer, at der gives tilladelse til at opstille havvindmøller på den givne lokalitet, men alene at der kan gennemføres nødvendige undersøgelser for projektet.

Hent høringsmaterialet

Hirtshals Havn Havvindmøllepark

Ansøgning om forundersøgelsestilladelse for en havvindmøllepark ved Hirtshals Havn sendes i myndighedshøring 
 

Energistyrelsen har den 22. juni 2022 modtaget en ansøgning fra European Energy A/S om forundersøgelsestilladelse til et område ved Hirtshals Havn, hvor virksomheden ønsker at opstille havvindmøller. 

Havvindmølleprojektet omfatter 10 – 49 havvindmøller med en parkkapacitet på 160 – 350 MW. Den maksimale totalhøjde (fra havoverflade til vingespids) forventes at ligge i et spænd mellem 182 – 270 m.

Forundersøgelsesområdet ligger Nordvest fra Hirtshals Havn, og har en afstand på minimum 3 km fra kysten.
Ansøgningsmaterialet sendes i myndighedshøring i perioden fra den 27. juni til den 22. august 2022

Videre proces

Når høringen er afsluttet, vil klima-, energi- og forsyningsministeren, bl.a. på baggrund af indkomne høringssvar, træffe afgørelse om, hvorvidt der kan gives forundersøgelsestilladelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1791 af 2021 om fremme af vedvarende energi § 23, stk. 4, jf. § 22. Ministeren inddrager bl.a. miljømæssige, planmæssige og samfundsøkonomiske hensyn i vurderingen.

Det bemærkes, at en forundersøgelsestilladelse ikke indebærer, at der gives tilladelse til at opstille havvindmøller på den givne lokalitet, men alene at der kan gennemføres nødvendige undersøgelser for projektet.

Hent høringsmateriale

Rømø Havvindmøllepark

Ansøgning om forundersøgelsestilladelse for en havvindmøllepark ved Rømø sendes i myndighedshøring 
 

Energistyrelsen har den 22. juni 2022 modtaget en ansøgning fra European Energy A/S om forundersøgelsestilladelse til et område ved Rømø, hvor virksomheden ønsker at opstille havvindmøller. 

Havvindmølleprojektet omfatter 15 – 90 havvindmøller med en parkkapacitet på 100 – 500 MW. Den maksimale totalhøjde (fra havoverflade til vingespids) forventes at ligge i et spænd mellem 182 – 300 m.

Forundersøgelsesområdet ligger vest fra Rømø, og har en afstand på mere end 10 km til kysten.
Ansøgningsmaterialet sendes i myndighedshøring i perioden fra den 27. juni til den 22. august 2022

Videre proces

Når høringen er afsluttet, vil klima-, energi- og forsyningsministeren, bl.a. på baggrund af indkomne høringssvar, træffe afgørelse om, hvorvidt der kan gives forundersøgelsestilladelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1791 af 2021 om fremme af vedvarende energi § 23, stk. 4, jf. § 22. Ministeren inddrager bl.a. miljømæssige, planmæssige og samfundsøkonomiske hensyn i vurderingen.

Det bemærkes, at en forundersøgelsestilladelse ikke indebærer, at der gives tilladelse til at opstille havvindmøller på den givne lokalitet, men alene at der kan gennemføres nødvendige undersøgelser for projektet.

Hent høringsmaterialet

Stevns Nord Havvindmøllepark

Ansøgning om forundersøgelsestilladelse for en havvindmøllepark ud for Stevns østkyst sendes i myndighedshøring 
 

Energistyrelsen har den 22. juni 2022 modtaget en ansøgning fra European Energy A/S om forundersøgelsestilladelse til et område ud for Stevns østkyst, hvor virksomheden ønsker at opstille havvindmøller. 

Havvindmølleprojektet omfatter 11 – 40 havvindmøller med en parkkapacitet på 160 – 350 MW. Den maksimale totalhøjde (fra havoverflade til vingespids) forventes at ligge i et spænd mellem 182 – 270 m.

Forundersøgelsesområdet ligger ud for Stevns østkyst, og har en afstand på minimum 4 km fra kysten.
Ansøgningsmaterialet sendes i myndighedshøring i perioden fra den 27. juni til den 22. august 2022

Videre proces

Når høringen er afsluttet, vil klima-, energi- og forsyningsministeren, bl.a. på baggrund af indkomne høringssvar, træffe afgørelse om, hvorvidt der kan gives forundersøgelsestilladelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1791 af 2021 om fremme af vedvarende energi § 23, stk. 4, jf. § 22. Ministeren inddrager bl.a. miljømæssige, planmæssige og samfundsøkonomiske hensyn i vurderingen.

Det bemærkes, at en forundersøgelsestilladelse ikke indebærer, at der gives tilladelse til at opstille havvindmøller på den givne lokalitet, men alene at der kan gennemføres nødvendige undersøgelser for projektet.

Hent høringsmaterialet

Vigsø bugt havvindmøllepark

Ansøgning om forundersøgelsestilladelse sendes i myndighedshøring 
 

Energistyrelsen har den 22. juni 2022 modtaget en ansøgning fra Anker Development om forundersøgelsestilladelse til et område ved Vigsø Bugt, hvor de ønsker at opstille havvindmøller. 

Havvindmølleprojekt omfatter 30-56 havvindmøller med en parkkapacitet på mellem 336-450 MW . Den enkelte havvindmølle vil have en maksimal totalhøjde på 260 m. 

Forundersøgelsesområdet er beliggende i en afstand af ca. 5 km ud fra Hanstholm havn. Ansøgningsmateriale sendes i myndighedshøring i perioden 27. juni 2022 til 22. august 2022.

Videre proces

Når høringen er afsluttet, vil klima-, energi- og forsyningsministeren, bl.a. på baggrund af indkomne høringssvar, træffe afgørelse om, hvorvidt der kan gives forundersøgelsestilladelse, jf. VE-lovens  § 23, stk. 4, jf. § 22. Ministeren inddrager bl.a. miljømæssige, planmæssige og samfundsøkonomiske hensyn i vurderingen.

Det bemærkes, at en forundersøgelsestilladelse ikke indebærer, at der gives tilladelse til at opstille møller på den givne lokalitet, men alene at der kan gennemføres nødvendige undersøgelser for projektet.

Hent høringsmaterialet

 

Grenå havvindmøllepark

Ansøgning om forundersøgelsestilladelse sendes i myndighedshøring 

Energistyrelsen har den 12. maj 2022 modtaget en ansøgning fra Anker Development om forundersøgelsestilladelse til et område ved Vigsø Bugt, hvor de ønsker at opstille havvindmøller. 

Havvindmølleprojekt omfatter 21-51 havvindmøller med en parkkapacitet på mellem 306-315 MW. 
Den enkelte havvindmølle vil have en maksimal totalhøjde på 260 m. 

Forundersøgelsesområdet er beliggende i en afstand af ca. 10 km fra Grenå Havn. 
Ansøgningsmateriale sendes i myndighedshøring i perioden 27. juni 2022 til 22. august 2022.

Videre proces

Når høringen er afsluttet, vil klima-, energi- og forsyningsministeren, bl.a. på baggrund af indkomne høringssvar, træffe afgørelse om, hvorvidt der kan gives forundersøgelsestilladelse, jf. VE-lovens  § 23, stk. 4, jf. § 22. Ministeren inddrager bl.a. miljømæssige, planmæssige og samfundsøkonomiske hensyn i vurderingen.

Det bemærkes, at en forundersøgelsestilladelse ikke indebærer, at der gives tilladelse til at opstille møller på den givne lokalitet, men alene at der kan gennemføres nødvendige undersøgelser for projektet.

Hent høringsmateriale

Klintebjerg Havvindmøllepark

Ansøgning om forundersøgelsestilladelse sendes i myndighedshøring 

Energistyrelsen har den 30. juni 2022 modtaget en ansøgning fra Andel om forundersøgelsestilladelse til et område i Kattegat nord for Odsherred, hvor de ønsker at opstille havvindmøller. 

Den enkelte havvindmølle vil have en maksimal totalhøjde på 256 m. 

Forundersøgelsesområdet er beliggende i en afstand af ca. 8 km ud fra kysten. 
Ansøgningsmateriale sendes i myndighedshøring i perioden 4. juli 2022 til 1. september 2022.

Videre proces

Når høringen er afsluttet, vil klima-, energi- og forsyningsministeren, bl.a. på baggrund af indkomne høringssvar, træffe afgørelse om, hvorvidt der kan gives forundersøgelsestilladelse, jf. VE-lovens  § 23, stk. 4, jf. § 22. Ministeren inddrager bl.a. miljømæssige, planmæssige og samfundsøkonomiske hensyn i vurderingen.

Det bemærkes, at en forundersøgelsestilladelse ikke indebærer, at der gives tilladelse til at opstille møller på den givne lokalitet, men alene at der kan gennemføres nødvendige undersøgelser for projektet.

Ansøgning om forundersøgelsestilladelse via åben dør-modellen - Klintebjerg Havvindmøllepark

Lysegrund Havvindmøllepark

Ansøgning om forundersøgelsestilladelse sendes i myndighedshøring 

Energistyrelsen har den 29. juni 2022 modtaget en ansøgning fra Wind Estate om forundersøgelsestilladelse til et område i det østlige Kattegat nord for Sjælland, hvor de ønsker at opstille havvindmøller. 

Havvindmølleprojekt omfatter 22-29 havvindmøller med en parkkapacitet på mellem 493-550 MW. 
Den enkelte havvindmølle vil have en maksimal totalhøjde på 250-325 m. 

Forundersøgelsesområdet er beliggende i en afstand af ca. 10 km ud fra kysten. 
Ansøgningsmateriale sendes i myndighedshøring i perioden 4. juli 2022 til 1. september 2022.

Videre proces

Når høringen er afsluttet, vil klima-, energi- og forsyningsministeren, bl.a. på baggrund af indkomne høringssvar, træffe afgørelse om, hvorvidt der kan gives forundersøgelsestilladelse, jf. VE-lovens  § 23, stk. 4, jf. § 22. Ministeren inddrager bl.a. miljømæssige, planmæssige og samfundsøkonomiske hensyn i vurderingen.

Det bemærkes, at en forundersøgelsestilladelse ikke indebærer, at der gives tilladelse til at opstille møller på den givne lokalitet, men alene at der kan gennemføres nødvendige undersøgelser for projektet.

Vindmølleprojekt ved Lysegrund - Forudgående analyse, vurderinger og anbefalinger til forundersøgelse

Hirtshals Havn Syd

Ansøgning om forundersøgelsestilladelse sendes i myndighedshøring 

Energistyrelsen har den 1. juli 2022 modtaget en ansøgning fra European Energy om forundersøgelsestilladelse til et område sydvest for Hirtshals Havn, hvor de ønsker at opstille havvindmøller. 

Havvindmølleprojekt omfatter 10-49 havvindmøller med en parkkapacitet på mellem 160-500 MW. 

Den enkelte havvindmølle vil have en maksimal totalhøjde på op til 300 m. 

Forundersøgelsesområdet er beliggende i en afstand af 4 km. fra Hirtshals Havn. 

Ansøgningsmateriale sendes i myndighedshøring i perioden 11. august 2022 til 7. oktober 2022.

Videre proces

Når høringen er afsluttet, vil klima-, energi- og forsyningsministeren, bl.a. på baggrund af indkomne høringssvar, træffe afgørelse om, hvorvidt der kan gives forundersøgelsestilladelse, jf. VE-lovens  § 23, stk. 4, jf. § 22. Ministeren inddrager bl.a. miljømæssige, planmæssige og samfundsøkonomiske hensyn i vurderingen.

Det bemærkes, at en forundersøgelsestilladelse ikke indebærer, at der gives tilladelse til at opstille møller på den givne lokalitet, men alene at der kan gennemføres nødvendige undersøgelser for projektet.

Ansøgning om forundersøgelsestilladelse – Hirtshals Havn Syd 

 

Sønderbjerg

Ansøgning om forundersøgelsestilladelse sendes i myndighedshøring 

Energistyrelsen har den 22. oktober 2022 modtaget en ansøgning fra Andel om forundersøgelsestilladelse til et område syd for Sønderbjerg på Anholt, hvor de ønsker at opstille havvindmøller. 

Havvindmølleprojekt omfatter 33 havvindmøller med en parkkapacitet på 495 MW. 

Den enkelte havvindmølle vil have en maksimal totalhøjde på 256 m. 

Forundersøgelsesområdet er beliggende i en afstand af ca. 7-15 km fra kysten. 

Andel har som følge af denne ansøgning informeret Energistyrelsen om, at de har trukket deres tidligere ansøgning af 17. august 2022.

Ansøgningsmateriale sendes i myndighedshøring i perioden 10. november 2022 til 24. november 2022.

Videre proces

Når høringen er afsluttet, vil klima-, energi- og forsyningsministeren, bl.a. på baggrund af indkomne høringssvar, træffe afgørelse om, hvorvidt der kan gives forundersøgelsestilladelse, jf. VE-lovens  § 23, stk. 4, jf. § 22. Ministeren inddrager bl.a. miljømæssige, planmæssige og samfundsøkonomiske hensyn i vurderingen.

Det bemærkes, at en forundersøgelsestilladelse ikke indebærer, at der gives tilladelse til at opstille møller på den givne lokalitet, men alene at der kan gennemføres nødvendige undersøgelser for projektet.

Ansøgning om forundersøgelsestilladelse via åben dør-modellen - Sønderbjerg Havvindmøllepark 2

Havvindmølleparken Guldborgssund Syd

Ansøgning om forundersøgelsestilladelse sendes i myndighedshøring 

Energistyrelsen har den 12. august 2022 modtaget en ansøgning fra European Energy A/S om forundersøgelsestilladelse til et område ved Guldborgssund Syd, hvor de ønsker at opstille havvindmøller. 
Havvindmølleprojektet omfatter 11 – 33 havvindmøller med en parkkapacitet på 150 – 500 MW. Den maksimale totalhøjde (fra havoverflade til vingespids) forventes at ligge i et spænd mellem 182 – 300 m.
Forundersøgelsesområdet er beliggende i en afstand på minimum 4 km fra Falsters sydkyst.
Ansøgningsmateriale sendes i myndighedshøring i perioden 31. august 2022 til 29. september 2022.

Videre proces

Når høringen er afsluttet, vil klima-, energi- og forsyningsministeren, bl.a. på baggrund af indkomne høringssvar, træffe afgørelse om, hvorvidt der kan gives forundersøgelsestilladelse, jf. VE-lovens  § 23, stk. 4, jf. § 22. Ministeren inddrager bl.a. miljømæssige, planmæssige og samfundsøkonomiske hensyn i vurderingen.
Det bemærkes, at en forundersøgelsestilladelse ikke indebærer, at der gives tilladelse til at opstille møller på den givne lokalitet, men alene at der kan gennemføres nødvendige undersøgelser for projektet.

Ansøgning om forundersøgelsestilladelse – Guldborgsund Syd Havmøllepark

 

Odin Offshore Wind Farm i Nordsøen

Ansøgning om forundersøgelsestilladelse sendes i myndighedshøring 

Energistyrelsen har den 8. juni 2022 modtaget en ansøgning fra Copenhagen Energy A/S om forundersøgelsestilladelse til Odin Offshore Wind Farm i Nordsøen. 
Havvindmølleprojektet omfatter 100-150 havvindmøller med en parkkapacitet på mellem 1500-2250 MW. 
Den enkelte havvindmølle vil have en maksimal totalhøjde på 385 m. 
Forundersøgelsesområdet er beliggende i en afstand af ca. 104 km ud fra Thyborøn. 
Ansøgningsmaterialet sendes i myndighedshøring i perioden 31. august 2022 til 29. september 2022.

Videre proces

Når høringen er afsluttet, vil klima-, energi- og forsyningsministeren, bl.a. på baggrund af indkomne høringssvar, træffe afgørelse om, hvorvidt der kan gives forundersøgelsestilladelse, jf. VE-lovens § 23, stk. 4, jf. § 22, jf. lovbekendtgørelse nr. 1791 af 2021 om fremme af vedvarende energi. Ministeren inddrager bl.a. miljømæssige, planmæssige og samfundsøkonomiske hensyn i vurderingen.
Det bemærkes, at en forundersøgelsestilladelse ikke indebærer, at der gives tilladelse til at opstille møller på den givne lokalitet, men alene at der kan gennemføres nødvendige undersøgelser for projektet.

Application for Preliminary Investigations for Offshore Wind – Odin Offshore Wind Farm, North Sea 

 

Bornholm Bassin Syd

Ansøgning om Forundersøgelsestilladelse

Ansøgning om forundersøgelsestilladelse sendes i myndighedshøring 
Energistyrelsen har den 22. juni 2022 modtaget en ansøgning fra Copenhagen Infrastructure Partners om forundersøgelsestilladelse til et område syd for Bornholm, hvor virksomheden ønsker at opstille havvindmøller. 
Havvindmølleprojektet omfatter 75-85 havvindmøller med en parkkapacitet på mellem 1488-1500 MW. 
Den enkelte havvindmølle vil have en maksimal totalhøjde på 370 m. 
Forundersøgelsesområdet er beliggende i en afstand af ca. 25 km fra Bornholm. 
Ansøgningsmaterialet sendes i myndighedshøring i perioden 31. august 2022 til 29. september 2022.

Videre proces

Når høringen er afsluttet, vil klima-, energi- og forsyningsministeren, bl.a. på baggrund af indkomne høringssvar, træffe afgørelse om, hvorvidt der kan gives forundersøgelsestilladelse, jf. VE-lovens § 23, stk. 4, jf. § 22, jf. lovbekendtgørelse nr. 1791 af 2021 om fremme af vedvarende energi. Ministeren inddrager bl.a. miljømæssige, planmæssige og samfundsøkonomiske hensyn i vurderingen.
Det bemærkes, at en forundersøgelsestilladelse ikke indebærer, at der gives tilladelse til at opstille møller på den givne lokalitet, men alene at der kan gennemføres nødvendige undersøgelser for projektet.

Ansøgning om Forundersøgelsestilladelse Bornholm Bassin Syd

Bornholm Bassin Øst

Ansøgning om forundersøgelsestilladelse sendes i myndighedshøring 

Energistyrelsen har den 22. juni 2022 modtaget en ansøgning fra Copenhagen Infrastructure Partners om forundersøgelsestilladelse til et område øst for Bornholm, hvor virksomheden ønsker at opstille havvindmøller. 
Havvindmølleprojektet omfatter 75-85 havvindmøller med en parkkapacitet på mellem 1488-1500 MW. 
Den enkelte havvindmølle vil have en maksimal totalhøjde på 370 m. 
Forundersøgelsesområdet er beliggende i en afstand over 40 km fra Bornholm. 
Ansøgningsmaterialet sendes i myndighedshøring i perioden 31. august 2022 til 29. september 2022.

Videre proces

Når høringen er afsluttet, vil klima-, energi- og forsyningsministeren, bl.a. på baggrund af indkomne høringssvar, træffe afgørelse om, hvorvidt der kan gives forundersøgelsestilladelse, jf. VE-lovens § 23, stk. 4, jf. § 22, jf. lovbekendtgørelse nr. 1791 af 2021 om fremme af vedvarende energi. Ministeren inddrager bl.a. miljømæssige, planmæssige og samfundsøkonomiske hensyn i vurderingen.
Det bemærkes, at en forundersøgelsestilladelse ikke indebærer, at der gives tilladelse til at opstille møller på den givne lokalitet, men alene at der kan gennemføres nødvendige undersøgelser for projektet.

Ansøgning om Forundersøgelsestilladelse Bornholm Bassin Øst

Jyske Banke Nord

Ansøgning om forundersøgelsestilladelse sendes i myndighedshøring 

Energistyrelsen har den 22. juni 2022 modtaget en ansøgning fra Copenhagen Infrastructure Partners om forundersøgelsestilladelse til havvindmølleprojektet Jyske Banke Nord i Nordsøen. 
Havvindmølleprojektet omfatter 52-60 havvindmøller med en parkkapacitet på mellem 1040-1050 MW. 
Den enkelte havvindmølle vil have en maksimal totalhøjde på 370 m. 
Forundersøgelsesområdet er beliggende i en afstand af ca. 41 km fra Jyllands vestkyst. 
Ansøgningsmaterialet sendes i myndighedshøring i perioden 31. august 2022 til 29. september 2022.

Videre proces

Når høringen er afsluttet, vil klima-, energi- og forsyningsministeren, bl.a. på baggrund af indkomne høringssvar, træffe afgørelse om, hvorvidt der kan gives forundersøgelsestilladelse, jf. VE-lovens § 23, stk. 4, jf. § 22, jf. lovbekendtgørelse nr. 1791 af 2021 om fremme af vedvarende energi. Ministeren inddrager bl.a. miljømæssige, planmæssige og samfundsøkonomiske hensyn i vurderingen.
Det bemærkes, at en forundersøgelsestilladelse ikke indebærer, at der gives tilladelse til at opstille møller på den givne lokalitet, men alene at der kan gennemføres nødvendige undersøgelser for projektet.

Ansøgning om Forundersøgelsestilladelse Jyske Banke Nord

Vikinge Banke

Ansøgning om forundersøgelsestilladelse sendes i myndighedshøring 

Energistyrelsen har den 22. juni 2022 modtaget en ansøgning fra Copenhagen Infrastructure Partners om forundersøgelsestilladelse til havvindmølleprojektet Vikinge Banke i Nordsøen. 
Havvindmølleprojektet omfatter 57-65 havvindmøller med en parkkapacitet på mellem 1137-1140 MW. 
Den enkelte havvindmølle vil have en maksimal totalhøjde på 370 m. 
Forundersøgelsesområdet er beliggende i en afstand af ca. 135 km vest for Ringkøbing Fjord
Ansøgningsmaterialet sendes i myndighedshøring i perioden 31. august 2022 til 29. september 2022.

Videre proces

Når høringen er afsluttet, vil klima-, energi- og forsyningsministeren, bl.a. på baggrund af indkomne høringssvar, træffe afgørelse om, hvorvidt der kan gives forundersøgelsestilladelse, jf. VE-lovens § 23, stk. 4, jf. § 22, jf. lovbekendtgørelse nr. 1791 af 2021 om fremme af vedvarende energi. Ministeren inddrager bl.a. miljømæssige, planmæssige og samfundsøkonomiske hensyn i vurderingen.
Det bemærkes, at en forundersøgelsestilladelse ikke indebærer, at der gives tilladelse til at opstille møller på den givne lokalitet, men alene at der kan gennemføres nødvendige undersøgelser for projektet.

Ansøgning om Forundersøgelsestilladelse Vikinge Banke

Bøchers Banke Havvindmøllepark

Ansøgning om forundersøgelsestilladelse sendes i myndighedshøring 

Energistyrelsen har den 28. juni 2022 modtaget en ansøgning fra Copenhagen Infrastructure Partners om forundersøgelsestilladelse til havvindmølleprojektet Bøchers Banke øst for Læsø.
Havvindmølleprojektet omfatter 55-63 havvindmøller med en parkkapacitet på ca. 1100 MW. 
Den enkelte havvindmølle vil have en maksimal totalhøjde på 370 m. 
Forundersøgelsesområdet er beliggende i en afstand af ca. 8 km fra Læsø. 
Ansøgningsmaterialet sendes i myndighedshøring i perioden 31. august 2022 til 29. september 2022.

Videre proces

Når høringen er afsluttet, vil klima-, energi- og forsyningsministeren, bl.a. på baggrund af indkomne høringssvar, træffe afgørelse om, hvorvidt der kan gives forundersøgelsestilladelse, jf. VE-lovens § 23, stk. 4, jf. § 22, jf. lovbekendtgørelse nr. 1791 af 2021 om fremme af vedvarende energi. Ministeren inddrager bl.a. miljømæssige, planmæssige og samfundsøkonomiske hensyn i vurderingen.
Det bemærkes, at en forundersøgelsestilladelse ikke indebærer, at der gives tilladelse til at opstille møller på den givne lokalitet, men alene at der kan gennemføres nødvendige undersøgelser for projektet.

Ansøgning om Forundersøgelsestilladelse Bøchers Banke Havvindmøllepark

Anette Norling
Specialkonsulent (+45) 3392 6735
Therese Kofoed Jensen
Specialkonsulent (+45) 3392 6810
Tobias Grindsted
Specialkonsulent (+45) 3392 6640
Anja Lundberg
Specialkonsulent (+45) 3392 6819