Godkendelse af Vendsyssel-1 boringen

Boringen udføres af Total E&P Denmark B.V., som er operatør for tilladelse 1/10 til efterforskning og indvinding af kulbrinter. Rettighedshaveren i tilladelsen er Total E&P Denmark B.V. med en andel på 80 % og Nordsøfonden med en andel på 20 %.

Boringen udføres på positionen 576 460,3 m øst, 6 349 736,61 m nord (ETRS 89) ved Dybvad i Nordjylland.

Enhver med væsentlig og individuel interesse i afgørelsen efter § 28 kan klage over afgørelsen til Energiklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K, jf. undergrundslovens § 37 a, stk. 1 og 2, se bekendtgørelse nr. 960 af 13. september 2011 af lov om anvendelse af Danmarks undergrund.

Boreprojektet er omfattet af Frederikshavns Kommunes VVM-tilladelse af 22. juli 2014.

Energistyrelsens boregodkendelse