Energiaftalen 22. marts 2012

SRSF-regeringen indgik 22. marts 2012 en energipolitisk aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti for perioden 2012 -2020. 

Aftalen skaber sikre rammer for Danmarks energipolitiske retning i de kommende år, ligesom aftalen tilvejebringer et grundlag for at foretage de nødvendige investeringer i vedvarende energi, energieffektivitet, energisystemet og i forskning, udvikling og demonstration af ny grøn energiteknologi.

Læs energiaftalen

Samlede effekter af energiaftalen, 3. april 2012 

Energiaftalens effekter på elforbrug, vindandel og CO2-udslip fra elproduktion 

Engelsk publikation om energiaftalen 'Accelerating green energy towards 2020'

Energiaftalen har som mål at bidrage til at fremtidssikre det danske samfund ved at skabe en grøn økonomi i vækst. Aftalens initiativer peger frem mod et langsigtet mål om at energiforsyningen i 2050 skal være 100 pct. baseret på vedvarende energi, samtidig med, at en fortsat høj forsyningssikkerhed sikres. 

Aftalen sigter også mod, at energieffektiviseringer og vedvarende energi skal gøre danske virksomheder og husholdninger mindre sårbare over for de svingende og stigende priser på fossile brændsler, som den globale befolkningstilvækst og klodens svindende ressourcer skaber.

Læs om udvalgte, centrale elementer i energiaftalen i faktaarkene:

Energiaftalen bidrager også til at indfri Danmarks forpligtigelser i forhold til EU's energi- og klimamål.

Baggrundsmaterialet til forhandlingerne om den nye energiaftale kan læses nedenfor.

Materiale til forhandlinger om Vores energi

VK-forhandlingerne i 2011

I forbindelse med forhandlingerne i foråret 2011 under den daværende VK-regering om en energiaftale for perioden 2012 og fremover er en række dokumentations- og baggrundsmateriale udarbejdet. Du kan finde materialet herunder.

Materiale til VK-forhandlinger 2011